۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله ارزيابي گردشگري پايدار روستايي (مورد شناسي: بخش سامان- شهرستان شهرکرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافيا و آمايش شهري – منطقه اي از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي گردشگري پايدار روستايي (مورد شناسي: بخش سامان- شهرستان شهرکرد)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله گردشگري روستايي
مقاله ارزيابي
مقاله شاخص هاي پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري ساماني ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: بدري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر حاضر گردشگري به طور اعم و پايداري گردشگري به طور اخص در مناطق توريستي شهري و روستايي، به يکي از مهم ترين مباحث در محافل علمي و آکادميک جهان تبديل شده است. ارزيابي وضعيت حاضر و نحوه پيشرفت به سوي پايداري گردشگري بخصوص در نواحي روستايي، باعث توسعه روستايي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي، کالبدي- محيطي و نهادي مي گردد. از طرفي رسيدن به پايداري در ابعاد مختلف آن مستلزم وجود سنجه ها، شاخص ها و الگوهاي صحيح جهاني گردشگري در جهت ارزيابي و تبيين وضعيت پايداري گردشگري است. بنابراين استفاده بهينه از شاخص ها در زمينه توسعه گردشگري روستايي مي تواند نقش مهمي در متنوع سازي اشتغال، كاهش تفاوت هاي درآمدي بين روستاييان و شهرنشينان، كاهش مهاجرت و توسعه زيرساخت ها و رضايت ساکنان محلي و افزايش سطح زندگي بشود. از اين رو در تحقيق حاضر نيز پرسش اصلي اين است که شاخص هاي پايدار گردشگري در نواحي روستايي بخش سامان، به لحاظ اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي، محيطي- کالبدي و نهادي که منجر به ايجاد پايداري گردشگري در محيط روستايي مي شوند، کدامند؟ بدين منظور پژوهش حاضر به روش توصيفي- تحليلي و از نوع پيمايشي است و با تهيه پرسشنامه از ديدگاه دو گروه خانوار روستايي و مسوولان استفاده شده است. جامعه آماري بخش سامان داراي ۲۳ روستا است که ۸ روستا با ۲۸۴۸ خانوار با توجه به پتانسيل ها و جاذبه ها و موقعيت جغرافيايي آنها، ۱۵۰ خانوار (حدود ۵ درصد از مجموع کل خانوارهاي هر روستا به شرطي که تعداد نمونه ها کمتر از ۱۵ مورد نباشد) به عنوان نمونه آماري جامعه محلي و تعداد ۲۰ نفر از مسوولان انتخاب شده اند. در اين پژوهش پس از تکميل پرسشنامه و سنجش اعتبار سازه اي با روش تحليل عاملي و آزمون KMO و در نهايت پايايي پرسشنامه با آزمون آلفاي کرونباخ، از حدود ۱۲۴ شاخص به شيوه دلفي در قالب چهار فرضيه اصلي انتخاب شد و با استفاده از روش هاي آماري همبستگي، کندال b, c، گاما، اسپيرمن در بسته آماري SPSS و نرم افزار EXCEL مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس يافته هاي تحقيق، از مجموع ۴۲ شاخص اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي، محيطي- کالبدي و نهادي مورد مطالعه گردشگري پايدار روستايي، ۸ شاخص از ديدگاه مردم و ۱۵ شاخص از ديدگاه مسوولان تاييد شدند. در عين حال، با تحليل نظرات دو ديدگاه، همگرايي (همساني) در ۲۵ شاخص و واگريي (ناهمساني) در ۱۷ شاخص مشاهده شده است.

© حقوق سایت محفوظ است