۱۳۹۵-۰۱-۱۳

مقاله ارزيابي کيفيت عملکرد اعضاي هيات علمي رشته هاي علوم انساني دانشگاه پيام نور از ديد دانشجويان و استادان در فرايند کلاس هاي رفع اشکال گروهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش هاي آموزش و يادگيري (دانشور رفتار) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کيفيت عملکرد اعضاي هيات علمي رشته هاي علوم انساني دانشگاه پيام نور از ديد دانشجويان و استادان در فرايند کلاس هاي رفع اشکال گروهي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت
مقاله عضو هيات علمي
مقاله رفع اشکال گروهي
مقاله پيام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقار محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمحمدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي پژوهش، ارزيابي کيفيت عملکرد اعضاي هيات علمي رشته هاي علوم انساني دانشگاه پيام نور از ديد دانشجويان واستادان در فرايند کلاس هاي رفع اشکال گروهي بوده است. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي بوده و جامعه آماري پژوهش، شامل، ۱۵۰ هزار نفر از دانشجويان رشته هاي علوم انساني دانشگاه پيام نور و نيز ۳۲۰ نفر عضو هيات علمي دانشگاه بوده اند. به منظور برآورد تعداد نمونه مورد نياز از جدول کرجسي و مورگان استفاده و به کمک روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي ۱۹۸۰ نفر از دانشجويان و نيز ۹۸ نفر از اعضاي هيات علمي انتخاب شدند. ابزار گردآوري د اده ها، دو پرسش نامه محقق ساخته، ناظر بر ابعاد و عناصر رفتارهاي کلاسي و مهارت هاي تدريس شامل مولفه هاي، روش تدريس و تسلط بر موضوع، مديريت کلاس و جنبه هاي انگيزشي و عاطفي فرايند آموزش- يادگيري بوده که مراحل تعيين روايي و پايايي در آن ها انجام و سپس جهت کسب نظرات دانشجويان به علاوه خود ارزيابي استادان، استفاده شده است. داده هاي گرد آوري شده با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي، t در گروه هاي مستقل و تحليل واريانس دو طرفه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که، بين ارزيابي دانشجويان از کيفيت عملکرد اعضاي هيات علمي بر حسب برخي عوامل شخصي و علمي، شامل، رشته تحصيلي، محل خدمت، سن و جنس ازيک سو و نيز روش تدريس و تسلط بر موضوع درس، مديريت کلاس و رعايت جنبه هاي انگيزشي و عاطفي کلاس هاي رفع اشکال ازسوي ديگر، تفاوت معني دار وجود ندارد، هم چنين نتايج پژوهش، نشان داد، بين ارزيابي دانشجويان از کيفيت تدريس اعضاي هيات علمي و خود ارزيابي اعضاي هيات علمي در تمامي عوامل، تفاوت معني دار وجود دارد بدين معنا که اعضاي هيات علمي، خود را در سطحي بالاتر مورد ارزيابي قرار داده اند درحالي که دانشجويان، چنين باوري نداشته اند.

© حقوق سایت محفوظ است