۱۳۹۵-۰۵-۰۴

مقاله ارزيابي کمي پيامدهاي تغيير کاربري زمين بر کيفيت خاک هاي جنوب مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله الكترونيك مديريت خاك و توليد پايدار از صفحه ۶۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کمي پيامدهاي تغيير کاربري زمين بر کيفيت خاک هاي جنوب مشهد
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربري زمين
مقاله پايداري خاک
مقاله توزيع اندازه منافذ
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب آرخازلو حسين
جناب آقای / سرکار خانم: امامي حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوع کاربري زمين از جمله مهمترين عوامل موثر بر کيفيت خاک است. در اين مطالعه با هدف بررسي تاثير تغيير کاربري زمين بر کيفيت خاک، ۱۸ ويژگي (مجموعه TDS) 60 نمونه خاک به عنوان شاخص کيفيت خاک، در زمين هاي کشاورزي و مرتعي محدوده اي به وسعت ۱۸۰۰ هکتار در جنوب مشهد تعيين شد. همچنين منحني توزيع اندازه منافذ خاک نيز به عنوان شاخص ديگري از کيفيت خاک در ۴۰ نمونه تعيين گرديد. مقادير کمي کيفيت خاک در نمونه هاي مورد بررسي توسط ۶ مدل (IQITDS، IQIMDS، NQITDS، NQIMDS،CR  و SI) محاسبه شد. نتايج نشان داد که تغيير کاربري زمين از مرتع به کشاورزي موجب کاهش معني دار تخلخل، خاک دانه هاي پايدار در آب (WSA)، شيب منحني رطوبتي در نقطه عطف (شاخص Sgi) و ميانگين وزني قطر خاک دانه ها (MWD) در سطح ۱ درصد و فاکتور فرسايش پذيري و آب قابل استفاده گياه (PAWC) در سطح ۵ درصد شد و نيز باعث خارج شدن توزيع اندازه منافذ از محدوده بهينه گرديد. تغيير کاربري با تاثير منفي بر ويژگي هاي فيزيکي، موجب فروسايي کيفيت خاک گرديد. همچنين همبستگي معني دار و مثبت درصد خاک دانه هاي درشت (بزرگتر از ۴ ميلي متر) با درصد کربن آلي و شاخص Sgi، در سطح احتمال ۱ درصد مشاهده شد. در بين مدل هاي مورد بررسي، سه مدل IQITDS، NQITDS و SI به تغيير کاربري زمين حساس بودند و تفاوت معني داري بين دو کاربري داشتند (P<0.01).

© حقوق سایت محفوظ است