۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله ارزيابي کارايي روشهاي زمين آماري در تهيه نقشه تغييرات TDS و PH چشمه ها (مطالعه موردي: حوضه آبخيز ميرده، کردستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارايي روشهاي زمين آماري در تهيه نقشه تغييرات TDS و PH چشمه ها (مطالعه موردي: حوضه آبخيز ميرده، کردستان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PH
مقاله کيفيت آب
مقاله زمين آمار
مقاله چشمه آب زيرزميني
مقاله TDS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني كريم
جناب آقای / سرکار خانم: زندي جلال
جناب آقای / سرکار خانم: زندي سيران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، تعيين مناسب ترين روش ميان يابي به منظور بررسي و تحليل مکاني اندازه اسيديته و غلظت املاح محلول چشمه هاي حوضه آبخيز ميرده واقع در شمال غربي استان کردستان است. به اين منظور ۲۶۸ دهنه چشمه از مجموع۹۰۷ چشمه موجود در منطقه مورد مطالعه به صورت تصادفي انتخاب شد و پس از اندازه گيري EC و PH چشمه ها، ۱۶۸ نمونه از چشمه ها به عنوان چشمه هاي آموزشي به صورت تصادفي و با پراکنش مناسب انتخاب شد و از ۱۰۰ چشمه باقيمانده براي آزمايش و اعتبارسنجي مدل استفاده شد. تجزيه و تحليل مقايسه اي بين روشهاي زمين آمار مانند کريجينگ معمولي و کريجينگ ساده، کريجينگ جهاني و روشهاي معين مانند عکس فاصله، تابع شعاعي، چند جمله اي موضعي، چند جمله اي عام در ميزان توانايي آنها در تخمين غلظت PH و TDS چشمه ها انجام گرفت. نتايج ارزيابي صحت با استفاده از چشمه هاي آزمايشي نشان داد که در تخمين غلظت املاح محلول روش چندجمله اي عام درجه ۳ با داشتن پايين ترين ميزان RMSE (66.69) و همچنين در تخمين PH روش کريجينگ ساده با کمترين RMSE (0.005) نسبت به ساير روشها نتايج بهتري در برآورد مشخصه هاي متناظر داشته اند. بنابراين با استفاده از نقشه هاي درون يابي شده اين مشخصه ها مي توان نسبت به تخمين مقادير TDS و PH ساير چشمه هاي موجود در حوضه اقدام کرد. بررسي نتايج به دست آمده از درون يابي مقادير TDS انطباق بسيار خوبي با تغييرات ژئومرفولوژي و توپوگرافي منطقه داشته و در مناطقي که فعاليت هاي انساني بيشتر بوده و اراضي کشاورزي بيشتري وجود دارد، ميزان شوري و غلظت املاح محلول چشمه ها افزايش يافته است.

© حقوق سایت محفوظ است