۱۳۹۵-۰۱-۰۴

مقاله ارزيابي ژنوتيپ هاي گندم نان براي تحمل به تنش خشکي انتهائي در مناطق گرم جنوب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۶۰۱ تا ۶۱۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ژنوتيپ هاي گندم نان براي تحمل به تنش خشکي انتهائي در مناطق گرم جنوب ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد دانه
مقاله شاخص هاي تحمل به خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مقدم حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شش لاين پيشرفته گندم نان و ۹ لاين پرمحصول گزينش شده از جمعيت Seri/Babax همراه با رقم تجارتي چمران به عنوان شاهد در دو سال زراعي ۹۰-۱۳۸۸ در ايستگاه هاي منطقه گرم جنوب ايران بررسي شدند. در هر ايستگاه دو آزمايش مستقل شامل آبياري کامل تا زمان رسيدگي و تنش خشکي انتهائي، و هر يک در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد. تحمل ژنوتيپ ها به تنش خشکي انتهائي با استفاده از پانزده شاخص ارزيابي شد. نتايج نشان داد که اثر ساده و متقابل مرکب دوگانه و سه گانه عوامل آزمايشي براي عملکرد دانه در هر دو شرايط معني دار بودند. عملکرد دانه رقم چمران در شرايط آبياري کامل و تنش خشکي پايان فصل به ترتيب ۶۰۵۶ و ۵۱۰۹ کيلوگرم در هکتار و ميانگين کل عملکرد دانه در اين دو شرايط به ترتيب ۶۰۰۶ و ۴۶۶۷ کيلوگرم در هکتار بود. در شرايط آبياري کامل، بالاترين عملکرد دانه با ۶۳۷۶ کيلوگرم در هکتار به لاين شماره ۹ تعلق داشت. در شرايط تنش خشکي پايان فصل، عملکرد دانه هيچ يک از لاين از عملکرد دانه رقم چمران بالاتر نبود. به جز برخي موارد، دسته بندي ژنوتيپ ها با استفاده از معيارهاي حساسيت و تحمل به گروه بندي يکسان ژنوتيپ ها منجر نشد و فقط بر اساس شاخص تحمل به تنش تغيير يافته (MSTI) و شاخص عملکرد (YI)، ژنوتيپ هاي مورد بررسي به نحو کاراتري تفکيک شدند. با توجه به نتايج اين تحقيق لاين هاي شماره ۴، ۹ و ۱۲ به ترتيب با عملکرد دانه ۶۳۳۷، ۶۳۷۶ و ۶۲۴۲ کيلوگرم درهکتار در شرايط بدون محدوديت آب و ۴۷۳۰، ۴۷۸۱ و ۴۷۸۵ کيلوگرم در هکتار در شرايط تنش کمبود آب انتهاي فصل، داراي تحمل نسبي به تنش خشکي بودند. با توجه به شدت تنش در اين تحقيق (SI=0.22)، به نظر مي رسد ژنوتيپ هاي گزينش شده در شرايط بدون محدوديت آب، در شرايط تنش ملايم کمبود آب نيز عملکرد بالاتري نسبت به ساير ژنوتيپ ها داشته باشند.

© حقوق سایت محفوظ است