۱۳۹۵-۰۳-۱۸

مقاله ارزيابي ژنوتيپ هاي نخود درکشت پاييزه در شرايط آبياري تکميلي در منطقه مشهد:۲- اجزاي عملکرد و عملکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۴۸۳ تا ۴۹۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ژنوتيپ هاي نخود درکشت پاييزه در شرايط آبياري تکميلي در منطقه مشهد:۲- اجزاي عملکرد و عملکرد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري تکميلي
مقاله اجزاي عملکرد و عملکرد
مقاله درصد بقا
مقاله ژنوتيپهاي متحمل به سرما
مقاله کشت پاييزه
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زعفرانيه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پرسا حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي خصوصيات اجزاي عملکرد و عملکرد ژنوتيپهاي متحمل به سرماي نخود در شرايط آبياري تکميلي، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي جزیي متعادل با ۸۱ ژنوتيپ نخود و سه تکرار در کشت پاييزه (۲۱ مهر) در سال زراعي ۸۶ – ۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. ژنوتيپ هاي مورد بررسي در اين آزمايش از ميان حدود ۷۰۰ ژنوتيپ نخود بانک بذر دانشگاه فردوسي مشهد که طي ۱۰ سال در مطالعات مقاومت به سرما مورد بررسي قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. در طي فصل رشد، سه نوبت آبياري شامل بلافاصله پس از کاشت، ۲۰ روز بعد از آبياري اول و نيز در آغاز مرحله گلدهي، انجام شد. درصد بقاي زمستانه نمونه هاي نخود، پس از سرماي زمستان تعيين شد. همچنين ويژگي هاي اجزاي عملکرد دانه (تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن ۱۰۰ دانه) و عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت ژنوتيپ ها اندازه گيري و ثبت شد. بر اساس نتايج، تفاوت ميان ژنوتيپ ها از نظر کليه خصوصيات اندازه گيري شده، معني دار بود (p£۰٫۰۵) بر اساس نتايج، ۴۰ درصد ژنوتيپ ها داراي بيش از ۷۶ درصد بقاي زمستانه بوده و عملکرد دانه ۱۶ درصد ژنوتيپ ها بيش از ۱۵۰۰ کيلوگرم در هکتار بود. همبستگي مثبت و معني داري بين عملکرد دانه با درصد بقاء (r=0.47**)، تعداد غلاف در بوته ((r=0.33**، تعداد دانه در غلاف (r=0.33**) و وزن ۱۰۰دانه (۰٫۲۰**)، وجود داشت. به نظر مي رسد که بهبود مناسب اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي متحمل به سرماي نخود در کشت پاييزه باعث افزايش عملکرد ( ميانگين ۱۲۴۰ کيلوگرم در هکتار) در ژنوتيپ هاي مورد بررسي شده است. با توجه به عملکرد اندک نخود در ايران (ميانگين ۴۸۰ کيلوگرم در هکتار)، شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به سرما، زمينه مناسبي را براي کشت پاييزه نخود فراهم ساخته و لذا با کشت پاييزه اين ارقام در شرايط آبياري تکميلي، مي توان افزايش چشمگيري را در توليد دانه نخود در کشور انتظار داشت.

© حقوق سایت محفوظ است