۱۳۹۵-۰۲-۰۴

مقاله ارزيابي پتانسيل ناپايداري دامنه اي به کمک مدل منطقه اي در بخش شمال غرب زاگرس با توجه به زمين لغزش هاي حوضه ليله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۴ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پتانسيل ناپايداري دامنه اي به کمک مدل منطقه اي در بخش شمال غرب زاگرس با توجه به زمين لغزش هاي حوضه ليله
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليله
مقاله لغزش
مقاله مدل منطقه اي
مقاله پهنه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: علايي طالقاني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دامنه هاي زاگرس در بعضي از قلمرو اين رشته کوه ها مستعد انواع حرکات توده اي است. در اين تحقيق حساسيت دامنه هاي بخش شمال غرب زاگرس از نظر نوع سطحي اين پديده با توجه به لغزش هاي حوضه ليله مورد ارزيابي قرار گرفته است. هدف از اين کار نه تنها پهنه بندي دامنه هاي حوضه ليله از نظر شدت و ضعف در وقوع لغزش بوده است بلکه دستيابي به مدلي نيز بوده است تا جهت پهنه بندي دامنه ها از نظر ناپايداري ها قابل تعميم به مناطق مجاور هم باشد. براي اين منظور دامنه هاي منطقه مورد نظر با استفاده از هشت متغير: ليتولوژي، شيب، مورفولوژي دامنه، جهت گيري دامنه، کاربري اراضي، فاصله از زهکش، فاصله از جاده و فاصله از سکونتگاه، با چهار روش: وزني؛ ارزش اطلاعاتي؛ تراکم سطح و AHP مورد پهنه بندي قرار گرفته است. متغير هاي هشت گانه فوق با توجه به ارتباط آماري بين پراکندگي فضايي ۳۹ توده لغزشي در سطح حوضه با هر طبقه يا کلاس از متغير هاي تاثيرگذار در وقوع لغزش هاي سطحي انتخاب شده اند. انتخاب روش هاي فوق نيز به دليل استفاده گسترده آنها توسط پژوهشگران ايراني بوده است. نتايج تحقيق که به صورت چهار نقشه پهنه بندي در چهار سطح: پهنه با خطر خيلي زياد، پهنه با خطر زياد، پهنه با خطر متوسط و پهنه با خطر کم ارائه گرديده است، نشان مي دهد که روش آماري دو متغيره تراکم سطح بيشترين و روش وزني نيز کمترين همخواني با ويژگي هاي منطقه مورد مطالعه را دارد. مطابق نتيجه روش تراکم سطح حدود ۱۶٫۸۶ درصد از مساحت حوضه ليله در معرض خطر خيلي زياد، ۴۹٫۲۱ درصد در معرض خطر زياد، ۲۵٫۳۵ درصد در معرض خطر متوسط و ۸٫۵۷ درصد نيز در معرض خطر کم از نظر لغزش قرار دارد.

© حقوق سایت محفوظ است