۱۳۹۵-۰۳-۱۵

مقاله ارزيابي پايداري عملکرد دانه و گزينش دو مرحله اي ژنوتيپ هاي متحمل به تنش خشکي جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پايداري عملکرد دانه و گزينش دو مرحله اي ژنوتيپ هاي متحمل به تنش خشکي جو
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله پايداري عملکرد دانه
مقاله تحمل تنش خشکي و عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي سربرزه مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين آزمايش۲۰  لاين پيشرفته جو و دو رقم شاهد (سرارود ۱ و جو محلي) در سه شرايط ديم، يک بار آبياري (در زمان کاشت) و دو بار آبياري (در زمان کاشت و در اوايل گلدهي) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در ايستگاه سرارود کرمانشاه به مدت سه سال زراعي (۱۳۸۱ -۸۴) ارزيابي شدند. بررسي ژنوتيپ ها از لحاظ واکنش به تنش خشکي با استفاده از ميانگين عملکرد در شرايط ديم و دو بار آبياري و محاسبه شاخص هاي حساسيت/ تحمل به تنش خشکي صورت گرفت. واکنش ژنوتيپ ها به تنش بر اساس رتبه دهي به ژنوتيپ ها براي دو دسته شاخص هاي تحمل تنش و شاخص هاي حساسيت به تنش (که در آن مجموع رتبه هر ژنوتيپ براي تمام شاخص ها محاسبه شد) صورت گرفت. ژنوتيپ هايي که بيشترين مقدار شاخص تحمل به تنش را داشتند، در مرحله اول مشخص و سپس آنهايي که داراي کمترين رتبه حساسيت به تنش خشکي بودند، گزينش شدند. با استفاده از داده هاي سه نوع آزمايش، ارزيابي پايداري ژنوتيپ ها به روش ابرهارت و راسل صورت گرفت. با در نظر گرفتن ميزان عملکرد در شرايط تنش و بدون تنش، پايداري نسبي عملکرد و معيارهاي ارزيابي تحمل به تنش، به ترتيب ژنوتيپ شماره  (Lignee 131/3/4679/105//YEA168.4-1) 11با عملکرد بالا در هر دو شرايط ديم و آبي، ژنوتيپ شماره (Roho//Alger/Ceres 362-1-1/3/Alpha/Durra ) 2 با عملکرد بالا در هر دو شرايط تنش و بدون تنش، حساسيت کم به تنش خشکي، ژنوتيپ شماره ۹ ۴۶۷۹٫۱۰۵//Yea168.4/3/Lignee 131/Arabi Abiad)) با عملکرد بالا در شرايط آبياري تکميلي، تحمل به تنش بالا، حساسيت به تنش متوسط، و ژنوتيپ هاي شماره ۱۲ (Lignee 131/3/4679/105//YEA168.4-2)، ۱۳ (CWB117-77-9-7/3/Roho//Alger/Ceres 362-1-1)،۲۱  (شاهد محلي) و ۲۲ (شاهد سرارود-۱) با عملکرد بالا در شرايط آبياري تکميلي شناسايي و براي شرايط مشابه آزمايش حاضر قابل توصيه مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است