۱۳۹۵-۰۱-۲۸

مقاله ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمسال دوم ۱۳۹۳ در ماشين هاي كشاورزي از صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله راندمان پوست گيري
مقاله زمان برداشت
مقاله شکستگي دانه
مقاله ماشين پوست کن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي گروه هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي ماشين هاي پوست کن پسته، عملکرد سه ماشين رايج استوانه پيچي، استوانه پيچي تيغه اي و استوانه لاستيکي در سه زمان برداشت (اول، وسط و پايان فصل برداشت) با فاصله ۱۵ روز در سه تکرار ارزيابي شدند و صفات راندمان پوست گيري، درصد دانه هاي شکسته، درصد دانه هايي ناقص پوست شده، درصد دانه هاي پوست نشده تعيين گرديد. اين تحقيق با استفاده از آزمايش فاکتوريل در قالب بلوک کامل تصادفي انجام شد. نتايج نشان داد اثر متقابل زمان برداشت و نوع ماشين بر راندمان پوست گيري، شکستگي دانه در خروجي دانه و پوست در سطح احتمال ۵ درصد و بر صفت دانه هاي پوست نشده و ناقص پوست شده در سطح احتمال ۱ درصد معني دار شد. بيشترين راندمان پوست گيري مربوط به ماشين استوانه لاستيکي در پايان فصل برداشت پسته با ۹۰٫۸۱ درصد بود. اثر متقابل زمان برداشت و نوع ماشين درصد دانه شکسته در دو کانال خروج دانه و پوست سبز را تحت تاثير خود قرار داد به طوري که ماشين استوانه لاستيکي در هر سه زمان برداشت با کمترين درصد شکستگي دانه در خروجي دانه و خروجي پوست از ساير تيمارها برتر شد. کمترين درصد شکستگي دانه در خروجي دانه و پوست به ترتيب با ۰٫۴۷ و ۰٫۲۳ درصد به ماشين استوانه لاستيکي و وسط فصل برداشت و بيشترين درصد شکستگي دانه در خروجي دانه و پوست به ترتيب با 2.75 و 86.3 درصد به ماشين استوانه پيچي اول فصل برداشت اختصاص يافت. کمترين درصد دانه هاي پوست نشده از ماشين استوانه پيچي تيغه اي با 5.2 درصد در پايان فصل برداشت بدست آمد.

© حقوق سایت محفوظ است