۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله ارزيابي ويژگي هاي موثر خاك بر وضعيت غلظت كادميم در خاك و بذر گندم در برخي خاك هاي آهكي خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ويژگي هاي موثر خاك بر وضعيت غلظت كادميم در خاك و بذر گندم در برخي خاك هاي آهكي خوزستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاك آهكي
مقاله كادميم
مقاله گندم
مقاله فلزات سنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: همايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صياد غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: باي بوردي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويژگي هاي خاك بر مقدار و زيست فراهمي عناصر سنگين موثر مي باشند. بنابراين، بررسي ويژگي هاي موثر خاك بر حلاليت و جذب اين عناصر به وسيله گياه ضروري است. هدف از اين پژوهش، تعيين مهم ترين ويژگي هاي موثر خاك بر غلظت كل و قابل جذب كادميم و تجمع آن در بذر گندم در خاك هاي آهكي استان خوزستان مي باشد. به اين منظور، تعداد ۲۵۵ نمونه خاك مركب و بذر گندم به روش وزني، در مزارع گندم (با مساحت ۴۰۰۰ كيلومترمربع) نمونه برداري شد. سپس، pH، شوري، درصد رس، مقدار آهك، ظرفيت تبادلي كاتيوني، درصد كربن آلي، فسفر قابل جذب، غلظت كادميم خاك (كل و قابل عصاره گيري با (DTPA و كادميم بذر اندازه گيري شد. ميانگين آهك در نمونه ها بيش از ۴۶ درصد و ميانگين غلظت كادميم كل و قابل جذب، به ترتيب ۱٫۴۷ و ۰٫۰۸۵ ميلي گرم در كيلوگرم خاك بود. ميانگين غلظت كادميم بذر ۰٫۷ ميلي گرم در كيلوگرم بذر به دست آمد. نتايج نشان داد كه كادميم كل خاك همبستگي معني داري با درصد آهك ((P≤۰٫۰۱، ظرفيت تبادلي كاتيوني ((P≤۰٫۰۵، فسفر قابل جذب ( (P≤۰٫۰۱و كربن آلي (P≤۰٫۰۵) دارد. همچنين، همبستگي مقدار رس ((P≤۰٫۰۵، درصد كربن آلي (P≤۰٫۰۱)و pH خاك ((P≤۰٫۰۵ با غلظت كادميم قابل جذب خاك معني دار بود. غلظت كادميم بذر با مقدار كربن آلي ((P≤۰٫۰۱، ظرفيت تبادل كاتيوني (P≤۰٫۰۱) و كادميم قابل جذب خاك (P≤۰٫۰۵) همبستگي معني داري داشت. اما، همبستگي معني داري بين كادميم بذر با كادميم كل،pH خاك و ميزان آهك در خاك هاي مورد مطالعه ( (P≤۰٫۰۵مشاهده نشد. تاثير ويژگي هاي خاك بر غلظت كادميم بذر ارقام گندم (دوروم و نان) متفاوت بود. به طوري كه، كربن آلي، ظرفيت تبادل كاتيوني و غلظت كادميم قابل جذب بر كادميم بذر گندم دوروم تاثيري معني دار (P≤۰٫۰۱) داشتند. براي گندم نان، افزون بر ويژگي هاي موثر بر گندم دوروم، مقدار آهك و رس نيز بر غلظت كادميم بذر تاثير معني داري ( (P≤۰٫۰۵داشتند. مي توان نتيجه گيري كرد كه فراهمي كادميم قابل جذب خاك براي گياه تحت تاثير وي‍ژگي هاي خاك و گونه گندم مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است