۱۳۹۵-۰۴-۰۴

مقاله ارزيابي واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي لوبياي سفيد تحت شرايط تنش آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۳۴۷ تا ۳۵۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي لوبياي سفيد تحت شرايط تنش آبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا سفيد
مقاله تنش خشکي
مقاله روشهاي چند متغيره آماري
مقاله شاخص هاي مقاومت به خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده عبدالهادي
جناب آقای / سرکار خانم: خيال پرست فرنگيس
جناب آقای / سرکار خانم: گلباشي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات تنش خشکي بر صفات مختلف لوبيا، تعدادي از ژنوتيپ هاي لوبيا سفيد (۳۰ رقم) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در دو شرايط تنش آبي و بدون تنش مطالعه شدند. تجزيه واريانس اختلافات معني داري براي برخي صفات نشان داد. اکثر صفات مورد مطالعه در برابر تنش عکس العمل نشان دادند. تجزيه رگرسيون گام به گام نشان داد که در ارقام لوبيا سفيد تحت شرايط تنش صفات وزن غلاف، شاخص برداشت، وزن صد دانه و تعداد دانه در بوته و در شرايط بدون تنش صفات وزن غلاف، شاخص برداشت و عملکرد بيولوژيک بعنوان مهمترين صفات شناخته شدند. تجزيه به عامل ها براي ارقام لوبيا سفيد در شرايط تنش آبي و بدون تنش انجام گرفت و در تمام شرايط سه عامل مشترک استخراج شد که بيشترين تغييرات صفات را توجيه مي کردند. جهت تعيين ژنوتيپ هاي مقاوم، شاخص هاي مقاومت به تنش محاسبه شدند. شاخص هاي ميانگين بهره وري، ميانگين هندسي بهره وري و شاخص تحمل به تنش بعنوان بهترين شاخص براي شناسايي ژنوتيپ هاي مقاوم به خشکي معرفي شدند. همچنين با استفاده از ترسيم باي پلات، ژنوتيپ هاي لوبياي سفيد شماره ۲۱ و ۳۰ بعنوان ارقام مقاوم انتخاب شدند.

© حقوق سایت محفوظ است