۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله ارزيابي ميزان خسارت علف هاي هرز در مزارع سيب زميني اردبيل و كارآيي دو روش وجين دستي و كنترل شيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان خسارت علف هاي هرز در مزارع سيب زميني اردبيل و كارآيي دو روش وجين دستي و كنترل شيميايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله علف هرز
مقاله ميزان خسارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري قنبلاني قدير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور برآورد ميزان خسارت علف هاي هرز در مزارع سيب زميني اردبيل و مقايسه کارآيي دو روش کنترل سنتي و شيميايي علف هاي هرز آزمايشي در سال زراعي ۱۳۷۶ در دو منطقه اردبيل، روستاهاي نيار و آقبلاغ، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تيمار: عدم کنترل (شاهد)، سه بار وجين دستي در طول فصل زراعي و کنترل شيميايي با استفاده از علفکش متريبوزين پودر وتابل ۷۰ درصد به نسبت ۷۰۰ گرم در هکتار به عنوان علف کش قبل از جوانه زني(pre-emergence herbicide) بر روي رقم دراگا اجرا گرديد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که در بين تيمارها در هر دو منطقه اختلاف معني داري در سطح احتمال ۱% وجود داشت. ميزان عملکرد غده در تيمار کنترل شيميايي در روستاي نيار ۳۲ درصد و در روستاي آقبلاغ ۱۰ درصد کمتر از تيمار وجين دستي بود و ميزان عملکرد غده در تيمار عدم کنترل علف هاي هرز در نيار ۶۳ و در آقبلاغ ۴۳ درصد کمتر از وجين دستي بود. تجزيه واريانس مرکب عملکرد غده نشان داد که بين مکان آزمايشي، تيمار و اثر متقابل تيمار در مکان اختلاف معني داري وجود دارد. ميانگين عملکرد غده در تيمار وجين دستي ۲۹٫۸ تن در هکتار، در تيمار کنترل شيميايي ۲۳٫۴۶ تن در هکتار و در تيمار عدم کنترل (شاهد) ۱۳٫۹۰ تن در هکتار بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که ميزان عملکرد غده در تيمارهاي وجين دستي و کنترل شيميايي نسبت به تيمار شاهد به ترتيب ۱۵٫۹۰ و ۹٫۵۶ تن در هکتار افزايش داشته است و عدم کنترل علف هاي هرز عملکرد غده را به طور متوسط ۵۳ درصد کاهش داده است.

© حقوق سایت محفوظ است