۱۳۹۵-۰۳-۱۶

مقاله ارزيابي محتواي درسي کتاب ها، راهنماي تدريس و اهداف آموزشي درس علوم دوره راهنمايي تحصيلي، از لحاظ ميزان توجه به مولفه هاي فراشناخت و آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۷۶ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي محتواي درسي کتاب ها، راهنماي تدريس و اهداف آموزشي درس علوم دوره راهنمايي تحصيلي، از لحاظ ميزان توجه به مولفه هاي فراشناخت و آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي
مقاله آموزش فراشناختي
مقاله آگاهي هاي فراشناختي
مقاله تحليل محتوا
مقاله پايه تحصيلي
مقاله دوره راهنمايي تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: مرزوقي رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانمند کردن فراگيران به مهارت هاي فرا شناختي، از جمله مواردي است که مورد حمايت پژوهشگران حوزه تعليم و تربيت قرار دارد. براي رسيدن به اين توانمندي، گنجاندن آگاهي هاي فراشناختي در محتواي برنامه درسي، ضروري به نظر مي رسد. هدف اين پژوهش، ارزيابي برنامه درسي علوم دوره راهنمايي از منظر ميزان تاکيد بر آگاهي هاي فراشناختي است. پژوهش، به روش توصيفي – تحليلي انجام شد. جامعه آماري شامل: ۱- دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شيراز بودند که تعداد ۵۵۱ نفر به روش تصادفي خوشه اي، انتخاب شدند. ۲- اسناد مورد بررسي شامل: کتاب هاي درسي و راهنماي تدريس و اهداف آموزشي پايه هاي اول، دوم و سوم درس علوم دوره راهنمايي بودند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل: پرسشنامه بررسي آگاهي هاي فراشناختي و فهرست تحليل محتوا بود. يافته ها نشان داد که ميانگين آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان ۳٫۷۸ با انحراف معيار ۰٫۶۵ بود. ميانگين نمرات دانش آموزان در دانش فراشناختي (۳٫۸۲)، بيشتر از کنترل فراشناختي (۳٫۷۴) بود. با توجه به دامنه ميانگين که بين ۱ تا ۵ بود، اين يافته ها در حد متوسط بالا قرار مي گيرد. ميانگين ضريب درگيري دانش آموزان با متن در ارتباط با مولفه هاي فراشناختي به دست آمده در تحليل محتواي اسناد مورد بررسي، براي اهداف آموزشي معادل ۰٫۲۶، براي راهنماي تدريس ۰٫۱۹ و براي کتاب درسي ۰٫۲۱ بر آورد شد که پايين تر از حد انتظار برآورد مي شود. به عبارت ديگر، اهداف آموزشي به ميزان ۱۳ درصد، راهنماي تدريس ۹٫۵ درصد و محتواي کتاب علوم ۱۰٫۵ درصد، برآگاهي هاي فرا شناختي تاکيد داشتند.

© حقوق سایت محفوظ است