۱۳۹۶-۰۶-۲۴

مقاله ارزيابي ليپيدهاي سرم در دختران نوجوان دبيرستان هاي شهر تبريز و ارتباط عوامل اجتماعي اقتصادي و تغذيه اي با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ليپيدهاي سرم در دختران نوجوان دبيرستان هاي شهر تبريز و ارتباط عوامل اجتماعي اقتصادي و تغذيه اي با آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليپيدهاي سرم
مقاله وضعيت تغذيه ای
مقاله نمايه توده بدن
مقاله هيپرليپيدمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي دل آرام
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب سلطانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي فرد شعله
جناب آقای / سرکار خانم: استادرحيمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: كوشاور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماريهاي قلبي ـ عروقي يكي از بيماريهاي مزمن شايع در سراسر جهان است. كلسترول خون كه مهمترين پيشگويي كننده حملات قلبي است، از دوران كودكي ميتواند افزايش يابد و سطح آن در كودكي با ميزان آن در ساير دوره هاي زندگي مرتبط است. مطالعه حاضر به منظور ارزيابي و تعيين پروفايل ليپيد دختران نوجوان شهر تبريز و بررسي ارتباط آن با وضعيت تغذيه‏اي و اقتصادي ـ اجتماعي در دختران نوجوان اجرا شده است.
مواد و روشها: ۲۳۲ نفر از دختران دانش آموز دبيرستاني شهر تبريز به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. اطلاعات جمعيتي با استفاده از يك پرسشنامه خوداجرا و اطلاعات مربوط به وضعيت مصرف غذايي با استفاده از يك يادامد ۲۴ ساعته و دو يادداشت غذايي روزانه گرداوري شد. از هر دانش آموز ۴ سي سي نمونه خون وريدي در حالت ناشتا گرفته شد و ليپيدهاي سرم به روش اسپكتروفتومتري اندازه گيري شد. قد و وزن نمونه ها اندازه گيري و نمايه توده بدني (BMI) محاسبه شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار تري گليسريد، كلسترول،LDL-C  و HDL-C در افراد مورد بررسي به ترتيب ۹۴٫۹۹±۴۲٫۵، ۱۵۸٫۰۷±۴۲٫۷۴، ۱۰۳٫۴۵±۴۰٫۹۵، mg/dL 36.23±۱۰٫۵۱ بود. فراواني شيوع هيپرتري گليسريدمي (≥۲۰۰mg/dL) در نمونه مورد مطالعه كمتر از ۳% و شيوع هيپركلسترولمي (≥۱۷۰ mg/dL)، افزايش (≥۱۳۰mg/dL) LDL-C، كاهش (≤۳۵mg/dL) HDL-C به ترتيب ۴/۱۹، ۱/۲۱ و ۷/۵۴% براورد شد. بين ميزان ليپيدهاي سرم و دريافت غذايي و متغيرهاي اقتصادي ـ اجتماعي در دختران نوجوان مورد مطالعه رابطه اي مشاهده نشد. ميانگين و انحراف معيار BMI در نمونه هاي مورد بررسي ۲۱٫۳۰±۴٫۰۱kg/m2 مثبت و ضعيف بين BMIو (p=0.01, r=0.23) TG، (p=0.01, r=0.29) TC، (p=0.01, r=0.22) LDL-C مشاهده شد.
نتيجه گيري: شيوع بالاي هيپرليپيدمي در دختران نوجوان مورد مطالعه نشان دهنده ضرورت توجه به خطر بروز بيماريهاي قلبي ـ عروقي و برنامه ريزي براي كاهش و يا كنترل ليپيدهاي سرم و اضافه وزن در اين گروه سني است. در بين متغيرهاي مورد بررسي نمايه توده بدن يكي از مهمترين عوامل مرتبط با افزايش ليپيدهاي سرم در نمونه مورد مطالعه است.

© حقوق سایت محفوظ است