۱۳۹۵-۰۴-۳۱

مقاله ارزيابي عملکرد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در برقراري نظم و امنيت شهرستان بم با رويکرد مديريت بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۲۵۳ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در برقراري نظم و امنيت شهرستان بم با رويکرد مديريت بحران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيروي انتظامي
مقاله مديريت بحران
مقاله سوانح طبيعي
مقاله پاسخگويي و امدادرساني
مقاله شهرستان بم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عادلي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نيروي انتظامي در مواقع بروز بحران، نقش اساسي در حفظ نظم و امنيت داشته است. هدف از تحقيق حاضر، ارزيابي عملکرد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، در برقراري نظم و امنيت بحران ناشي از زلزله شهرستان بم در مرحله پاسخگويي و امدادرساني بوده است.
روش: در اين تحقيق از روش پيمايشي استفاده شد و بدين منظور ۵۰۱ نفر (۲۸۸ نفر شهروند، ۱۶۳ نفر از کارکنان ناجا و ۵۰ نفر از مسوولان دستگاه هاي اجرايي) انتخاب شدند و عملکرد ناجا از منظر آن ها در حوزه عملکردي انتظامي، آگاهي و راهور مورد ارزيابي قرار گرفت. براي تعيين پايايي پرسشنامه تحقيق، از ضريب آلفاي کرانباخ استفاده گرديد.
يافته ها: يافته هاي به دست آمده حاکي است ضريب آلفاي کرانباخ از نظر کل پاسخگويان براي حوزه هاي عملکردي انتظامي، آگاهي و راهور به ترتيب ۹۶۳۱ درصد، ۹۴۳۰ درصد و ۹۵۸۴ درصد مي باشد.يافته هاي به دست آمده با استفاده از آزمون t يک نمون هاي نشان داد که عملکرد ناجا در حوزه هاي عملکرد انتظامي، آگاهي و راهور از منظر کل پاسخگويان از حد متوسط بالاتر است. آزمون تحليل آنوا نشان داده است که گروه هاي پاسخگو، ارزيابي متفاوتي از ميزان تاثير اقدامات و فعاليت هاي انجام شده توسط ناجا در برقراري نظم و امنيت و بحران ناشي از زلزله شهرستان بم داشته اند. آزمون توکي نشان داده که عملکرد ناجا از نظر گروه هاي مسوولان اجرايي با مسوولان ناجا و همچنين مسوولان دستگاه هاي اجرايي با مردم با يکديگر، در سطح ۰۱/۰ < P اختلاف معناداري دارد، در حالي که بين مردم و ناجا تفاوتي وجود ندارد.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان دهنده آن است که عملکرد ناجا در برقراري نظم و امنيت بحران ناشي از زلزله شهرستان بم در حوزه هاي عملکردي انتظامي، آگاهي و راهنمايي و رانندگي، در مرحله پاسخگويي و امدادرساني از ديدگاه کل پاسخگويان (مردم، مسوولان دستگاه هاي اجرايي و کارکنان ناجا) از حد متوسط بالاتر بوده است. مقايسه نگرش ديدگاه مردم، کارکنان ناجا و مسوولان اجرايي نشان مي دهد که بيشترين نمره نگرشي نسبت به ميزان تاثير عملکرد ناجا در برقراري نظم و امنيت در زلزله بم، به ترتيب مربوط به کارکنان ناجا، مردم و مسوولان اجرايي بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است