۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله ارزيابي عملكرد و اجزا عملكرد دانه ذرت با استفاده از تلاقي هاي ديالل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملكرد و اجزا عملكرد دانه ذرت با استفاده از تلاقي هاي ديالل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تركيب پذيري عمومي
مقاله تركيب پذيري خصوصي
مقاله اثرات افزايشي
مقاله اثرات غالبيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوكان رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد ده ترکيب حاصل از تلاقي ديالل پنج لاين ذرت به همراه والدين در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در کرج و ۵ منطقه گرگان – کرمان – شيراز – اصفهان و همدان در سال ۱۳۷۹ از نظر عملکرد و اجزا مربوطه مورد بررسي قرار گرفتند. تجزيه واريانس مرکب صفات مورد بررسي نشان داد که اثر محيط براي کليه صفات مورد بررسي در سطح احتمال ۱% معني دار است و محيط هاي مختلف کاملا متفاوت مي باشند. معني دار بودن اثر ژنوتيپ × محيط براي کليه صفات (بجز تعداد رديف دانه در بلال) نشان دهنده واکنش متفاوت ژنوتيپ ها در محيط هاي مختلف مي باشد. معني دار نبودن اثر ژنوتيپ × محيط براي صفت تعداد رديف دانه در بلال نشان مي دهد که اين صفت به شدت تحت کنترل ژنوتيپ بوده و محيط هاي مختلف در بروز آن تاثيري ندارند. اثر ژنوتيپ نيز براي کليه صفات بجز عمق دانه در سطح احتمال ۱% معني دار بود. تجزيه ديالل براي صفات عملکرد و اجزا عملکرد دانه نشان داد که در کنترل صفت عملکرد دانه صرفا اثرات غالبيت حاکم مي باشد در حالي که براي صفات وزن هزار دانه و تعداد رديف دانه در بلال اثرات افزايشي و براي تعداد دانه در رديف هم اثرات افزايشي و هم اثرات غالبيت نقش دارند ولي در هر حال در کنترل تعداد دانه در رديف نيز نقش اثرات افزايشي بيش از اثرات غالبيت بود.

© حقوق سایت محفوظ است