۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي عملكرد برنامه بيمه محصولات كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۷۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملكرد برنامه بيمه محصولات كشاورزي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محصولات كشاورزي
مقاله صندوق بيمه
مقاله ارزيابي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهاالدين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپوربرازجاني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت بيمه محصولات كشاورزي در كاهش خطر پذيري و تثبيت درآمد كشاورزان، برنامه بيمه محصولات كشاورزي مورد ارزيابي قرار گرفت. اطلاعات مورد نياز براي اين ارزيابي از صندوق بيمه محصولات كشاورزي جمع آوري شد. علاوه بر اين، اطلاعات تكميلي از يك نمونه منتخب ۶۵ نفري از كارشناسان بيمه محصولات كشاورزي در استان هاي مختلف از راه پرسشنامه به دست آمد. به منظور ارزيابي پروژه از روشهاي تحليل مالي و تحليل فايده – هزينه استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه شاخص تحليل مالي در سالهاي ۱۳۶۳ تا ۶۸ كوچكتر از يك و در سالهاي ۱۳۶۹ تا ۷۸ بزرگتر از يك است. اين موضوع معرف خودكفايي برنامه در مراحل نخستين به سبب محدود بودن حوزه عمل و پوشش بيمه اي و نياز به يارانه دولت و در مرحله بعد به سبب گسترش خدمات بيمه اي بوده است. مقايسه شاخص عملكرد مالي برنامه بيمه در ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب، وضعيت به نسبت مطلوب را نمايان مي سازد. تحليل اقتصادي پروژه نيز نشان مي‌دهد كه نسبت فايده – هزينه برنامه برابر ۰٫۸۰۳ است و همچنين نياز به يارانه دولتي در كل دوره وجود دارد. در پايان اين مقاله پيشنهادهايي براي بهبود خدمات بيمه اي محصولات كشاورزي ارايه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است