۱۳۹۵-۰۳-۳۱

مقاله ارزيابي عملكرد بذر و اجزاي آن در اكوتيپ هاي يونجه مناطق سردسيري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملكرد بذر و اجزاي آن در اكوتيپ هاي يونجه مناطق سردسيري ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه
مقاله اكوتيپ
مقاله عملكرد بذر
مقاله مناطق سردسيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منيري فر حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پتانسيل توليد بذر و اجزاي آن در ۲۵ اكوتيپ يونجه مناطق سردسيري ايران مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور آزمايشي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار و طي چهارسال در ايستگاه تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي انجام شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين اكوتيپ هاي مورد بررسي از نظر صفات وزن هزار دانه‌، عملكرد دانه‌، طول گل آذين‌، تعداد غلاف، تعداد گل در گل آذين‌، درصد گل هاي غير بنفش، عملكرد غلاف و ارتفاع گياه اختلاف معني داري وجود داشت كه مي توان از اين تنوع در انتخاب اكوتيپ هاي مناسب و يا توليد رقم سنتتيك بهره برداري نمود. اكوتيپ هاي اردوباد و سهند‌آوا با ۸۱۰ و ۲۵۹ كيلوگرم در هكتار به ترتيب بيشترين و كمترين عملكرد دانه را داشتند. تجزيه‌ خوشه اي صفات اندازه گيري شده، اكوتيپ هاي مورد بررسي را در سه خوشه گروه بندي نمود. در مجموع نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه اكوتيپ اردوباد مي تواند به عنوان بهترين اكوتيپ آزمايش معرفي و مورد استفاده قرار گيرد. هم چنين با توجه به برتري ميانگين اكثريت صفات مرتبط با عملكرد بذر در گروه دوم حاصل از تجزيه خوشه اي، اكوتيپ هاي متعلق به اين گروه مي توانند به عنوان برترين هاي آزمايش انتخاب و به عنوان والدين واريته سنتتيك استفاده شوند.

© حقوق سایت محفوظ است