۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله ارزيابي شاخص هاي توسعه پايدار در استان کرمانشاه با استفاده از تحليل رگرسيوني و تحليل سلسله مراتبي فازي FAHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافيا و آمايش شهري – منطقه اي از صفحه ۸۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شاخص هاي توسعه پايدار در استان کرمانشاه با استفاده از تحليل رگرسيوني و تحليل سلسله مراتبي فازي FAHP
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار
مقاله تحليل سلسله مراتبي فازي
مقاله استان کرمانشاه
مقاله تحليل رگرسيوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانپور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عليزاده هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت اجتماعي همراه با مديريت نحوه مناسبات انسان با محيط خود و منابع در دسترس، دغدغه اصلي در فرايند رسيدن به توسعه در معني متعالي آن يعني توسعه پايدار است. جامعيت و تعادل در برخورداري از شاخص هاي توسعه پايدار و آگاهي از روند پراکنش اين شاخص ها امري است که امروزه در کشورهاي در حال توسعه و به تبع آن در کشور ما، به علت وجود نابرابري هاي موجود در ميان مناطق در جهت دستيابي به توسعه متوازن به عنوان ويژگي بارز توسعه پايدار امري ضروري مي باشد. در پژوهش حاضر که به شيوه «توصيفي – تحليلي» به انجام رسيده، سعي شده نماي پايداري در روند توسعه با ارزيابي حدود ۴۰ شاخص از شاخص هاي فرعي توسعه در جهت ارزيابي ميزان پايداري آن در قالب شاخص هاي کلي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، درماني، ارتباطي و تجهيزات شهري در شهرستان هاي استان کرمانشاه نشان داده شود. در اين راستا دو هدف آگاهي از وضعيت پراکنش شاخص هاي توسعه منتخب با توجه به داده هاي آماري شهرستان هاي استان کرمانشاه با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) و ميزان تاثير شاخص هاي منتخب در توسعه پايدار استان با استفاده از مدل تحليل رگرسيوني در محيط نرم افزار (SPSS) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد اولا وضعيت پراکنش شاخص هاي اقتصادي از ميان شاخص هاي منتخب در ميان شهرستان هاي استان داراي وضعيتي نابرابر است و ثانيا رابطه عميقي بين شاخص هاي منتخب براي ارزيابي توسعه پايدار در استان و پايداري توسعه استان وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است