۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله ارزيابي شاخص هاي تحمل به تنش خشکي در ژنوتيپ هاي فسکيوي بلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شاخص هاي تحمل به تنش خشکي در ژنوتيپ هاي فسکيوي بلند
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فسکيوي بلند
مقاله تنش خشکي
مقاله شاخص تحمل
مقاله عملکرد علوفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيميان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرلوحي آقافخر
جناب آقای / سرکار خانم: قيصري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي شاخص هاي تحمل به تنش خشکي و شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به آن، ۷۵ ژنوتيپ فسکيوي بلند (Festuca arundinace) (شامل ۲۵ ژنوتيپ گروه والدين، ۵۰ژنوتيپ حاصل از نتاج پلي کراس در دو گروه ۲۵ تايي زودرس و ديررس) در دو آزمايش با دو سطح آب کاربردي شامل ۵۰ و ۱۰۰ درصد تخليه رطوبت قابل استفاده خاک از عمق توسعه ريشه به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. شاخص هاي کمي تحمل، شامل ميانگين عملکرد، ميانگين هندسي عملکرد، شاخص تحمل به تنش، شاخص حساسيت به تنش و شاخص تحمل محاسبه شدند. نتايج تجزيه واريانس حاکي از وجود تنوع ژنتيکي قابل ملاحظه بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي در هر گروه آزمايشي بودند. تحليل همبستگي بين عملکرد در شرايط تنش و عدم تنش با شاخص هاي مذکور نشان داد که شاخص هاي ميانگين عملکرد، ميانگين هندسي عملکرد و شاخص تحمل به تنش به علت دارا بودن بيشترين ضريب همبستگي با عملکرد، مناسبترين شاخص ها براي تعيين ژنوتيپ هاي متحمل به شرايط کم آبياري مي باشند. نمودار چند متغيره باي پلات روي تمام شاخص ها و نمودار سه بعدي روي مهمترين شاخص ها (ميانگين هندسي عملکرد و شاخص تحمل به تنش)، ژنوتيپ هاي يکساني را به عنوان متحمل ترين ژنوتيپ ها در شرايط کم آبياري معرفي نمود. در مجموع ژنوتيپ هاي شماره ۱۵ و ۲۱ در گروه والدين، ژنوتيپ هاي ۱۰ و ۲۳ در گروه زودرس و ژنوتيپ هاي ۳، ۵ و ۱۳ در گروه ديررس براي محيط هاي داراي تنش خشکي معرفي شدند. براي گروه بندي ژنوتيپ ها بر اساس سه شاخص ميانگين عملکرد، ميانگين هندسي عملکرد و شاخص تحمل به تنش از تجزيه خوشه اي استفاده شد که تاييدي بر نتايج حاصل از نمودار باي پلات و نمودار سه بعدي در شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل بود.

© حقوق سایت محفوظ است