۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي دقت يك نوع Electronic Apex Locator در تعيين طول دندانهاي شيري (In-vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۳۲ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دقت يك نوع Electronic Apex Locator در تعيين طول دندانهاي شيري (In-vitro)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستگاه الكترونيكي تعيين‌ كننده موقعيت آپكس
مقاله راديوگرافي
مقاله طول كاركرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سراج بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: نكوفر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مشرفيان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: راديوگرافي رايجترين روش محاسبه طول كاركرد به شمار مي رود ولي به دليل محدوديتها و مشكلاتي كه دارد، روش ايده آلي محسوب نمي گردد؛ بويژه كاربرد آن در كودكان به دليل خطرات تابش اشعه، مشكلات انجام تكنيك آن بخصوص در كودكان خردسال و غير همكار و سوپرايمپوزيشن جوانه دندان دايمي بر روي ريشه دندانهاي شيري و … مشكلات عديده اي را فراهم مي كند.
هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزيابي كاركرد يك نوع Electronic Apex Locator (EAL) در تعيين طول دندانهاي شيري انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي (In-vitro) 96 كانال از دندانهاي شيري كشيده شده كه حداقل دو سوم طول ريشه آنها باقي مانده بود، با شرط عدم وجود انسداد در كانال ها، درمان ريشه قبلي و پرفوراسيون كف پالپ شامبر بررسي شدند. طول نمونه ها توسط راديوگرافي نيز تعيين شد. معيار مقايسه طولهاي به دست آمده از Raypex 4 و راديوگرافي نيز طول واقعي كانال ها بود كه از طريق مشاهده مستقيم تعيين گرديد. EAL مورد استفاده در مطالعه Raypex 4 از دستگاههاي جديد نسل چهارم (Ratio Type) بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-Square و Pearson Correlation مورد تحليل قرار گرفت.

© حقوق سایت محفوظ است