۱۳۹۵-۰۳-۲۷

مقاله ارزيابي درجه حرارت هاي کاردينال و تاثير سطوح مختلف دما بر شاخص هاي جوانه زني گياه خرفه (.Portulaca oleracea L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۰ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي درجه حرارت هاي کاردينال و تاثير سطوح مختلف دما بر شاخص هاي جوانه زني گياه خرفه (.Portulaca oleracea L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زني
مقاله خرفه
مقاله درجه حرارت هاي کاردينال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين دماهاي کاردينال و تاثير سطوح مختلف دما بر شاخص هاي جوانه زني بذور گياه خرفه آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با ۱۷ سطح دمايي (۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۳۷، ۴۰، ۴۵، ۵۰ و ۵۱ درجه سانتي گراد) و ۵ تکرار در سال ۱۳۸۷ در آزمايشگاه گياهان ويژه دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. نتايج نشان داد جوانه زني گياه خرفه دامنه تحمل دمايي وسيعي دارد، به طوري که درصد جوانه زني در گستره دمايي ۴۰-۱۰ درجه سانتي گراد تفاوت معني داري نداشت. سرعت جوانه زني نيز در دامنه دمايي ۴۰-۲۰ درجه سانتي گراد از نظر آماري مشابه بود و تنها در خارج اين محدوده کاهش معني داري يافت. بذور خرفه در دماي ۵۰ درجه سانتي گراد نيز ۳ درصد جوانه زني داشتند ولي تفاوت معني داري با دماي ۵۱ درجه سانتي گراد که در آن هيچ بذري جوانه نزد نداشتند. جوانه زني بذور خرفه در دماي صفر درجه سانتي گراد متوقف شد که با دماهاي زير ۵ درجه سانتيگراد که جوانه زني کمتر از ۳ درصد داشتند تفاوت معني داري مشاهده نشد. بر اساس نتايج اين آزمايش دماي کمينه جوانه زني خرفه ۵ درجه سانتي گراد، دامنه دمايي بهينه آن ۱۵ تا ۴۰ درجه سانتي گراد و دماي بيشينه جوانه زني آن ۵۰ درجه سانتي گراد مي باشد. به نظر مي رسد جوانه زني گياه خرفه در مناطق گرم و خشک به نحو مطلوبي انجام مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است