۱۳۹۵-۰۱-۲۹

مقاله ارزيابي خطر سلامتي فلزات سنگين (کادميوم، نيکل، سرب و روي) در سبزي جعفري برداشت شده از برخي مزارع شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در طلوع بهداشت از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خطر سلامتي فلزات سنگين (کادميوم، نيکل، سرب و روي) در سبزي جعفري برداشت شده از برخي مزارع شهر همدان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي خاک
مقاله سبزيجات
مقاله فلزات سنگين
مقاله ارزيابي خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سبزيجات از اجزاي مهم رژيم غذايي هستند و قرار گرفتن در معرض رژيم غذايي آلوده به فلزات سنگين از طريق مصرف سبزيجات، يک خطر براي سلامت انسان محسوب مي شود. اين تحقيق با هدف تعيين غلظت فلزات کادميوم، نيکل، سرب و روي در خاک و جعفري و ارزيابي خطر سلامتي اين فلزات در سبزي جعفري برداشت شده از برخي مزارع شهر همدان صورت گرفته است.
روش بررسي: اين تحقيق يک مطالعه کاربردي بوده، براي اين منظور از جعفري و خاک ۳ مزرعه در شهر همدان با ۳ تکرار براي هريک از مزارع نمونه برداري به عمل آمد. در کل، در اين بررسي تعداد ۹ نمونه جعفري و ۹ نمونه خاک مورد ارزيابي قرار گرفت. نمونه ها در آزمايشگاه با استفاده از روش هضم اسيدي، هضم شدند. سپس غلظت عناصر توسط دستگاه نشر اتمي قرائت گرديد و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSSورژن ۱۹ با سطح معناداري ۰٫۰۵ استفاده شد.
يافته ها: ميانگين غلظت کادميوم، نيکل، سرب و روي در سبزي جعفري به ترتيب برابر ۱٫۱۴، ۲٫۵۶، ۱۶٫۶۵، ۲۵٫۲۳ ميلي گرم بر کيلوگرم و ميانگين غلظت اين فلزات به ترتيب در خاک برابر ۰٫۲۳، ۲۳٫۵۱، ۲۰٫۸۵، ۵۷٫۵ ميلي گرم بر کيلوگرم است. يافته هاي اين مطالعه نشان داد که ميانگين غلظت فلزات کادميوم و سرب در گياه جعفري بالاتر از حد استاندارد (WHO/FAO) است. اين در حالي است که ميانگين غلظت فلزات نيکل و روي در گياه جعفري کمتر از حد استاندارد (WHO/FAO) تشخيص داده شد. همچنين ميانگين غلظت هر چهار فلز مورد بررسي در خاک مزارع کمتر از حد استاندارد (WHO/FAO) بوده است. از طرفي مقدار شاخص خطر و سلامت (HRI) براي فلز سرب در جعفري بيش از ۱ بوده و براي فلزات کادميوم، نيکل و روي کمتر از ۱ مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي مطالعه، جعفري کشت شده در اين منطقه به فلزات سنگين کادميوم و سرب آلوده بوده است و نتايج، حاکي از انتقال بسيار ساده اين فلزات از خاک به جعفري است که براي مصرف روزانه انسان سالم نبوده و شاخص خطر و سلامت (HRI) بيش از ۱ براي فلز سرب، نشان دهنده خطر بالقوه بهداشتي اين فلز در ارتباط با مصرف جعفري آلوده در رژيم غذايي روزانه انسان است.

© حقوق سایت محفوظ است