۱۳۹۵-۰۱-۰۲

مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي لوبياي معمولي (.Phaseolus vulgaris L) در برابر تنش خشکي با استفاده از تجزيه کلاستر و تجزيه تشخيص کانونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي لوبياي معمولي (.Phaseolus vulgaris L) در برابر تنش خشکي با استفاده از تجزيه کلاستر و تجزيه تشخيص کانونيکي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبياي معمولي
مقاله تنش خشکي
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله تجزيه تشخيص کانونيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي خورشيدي م.
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا م.ر.
جناب آقای / سرکار خانم: خيالپرست ف.
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي م.ر.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تنوع ژنتيکي و تعيين روابط ژنتيکي ژنوتيپ هاي لوبياي معمولي تحت شرايط بدون تنش و تنش خشکي انتهاي فصل، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار و دو شرايط، در مزرعه تحقيقاتي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در سال زراعي ۸۹- ۸۸ اجرا گرديد. چهارده صفت مورفولوژيکي و زراعي در ۴۹ ژنوتيپ لوبياي معمولي اندازه گيري شد. که شامل صفات تعداد روز تا ۵۰% گلدهي، تعداد روز تا ۵۰% غلاف دهي، طول غلاف، عرض غلاف، تعداد بذر در غلاف، طول بذر، عرض بذر، قطر ساقه، وزن غلاف با بذر، تعداد غلاف پر در بوته، تعداد کل غلاف در بوته، تعداد بذر در بوته، وزن ۱۰۰ دانه و عملکرد تک بوته بود. با توجه به نتايج تجزيه خوشه اي بر اساس صفات مورفولوژيکي و زراعي، تحت هر دو شرايط مورد بررسي ژنوتيپ ها در ۴ گروه دسته بندي شدند. در اين مطالعه، دو متغير کانونيکي اول معني دار بودند. در تجزيه تابع تشخيص کانونيکي دو متغير کانونيک اول با داشتن مقادير ويژه بالاتر از يک، در مجموع در شرايط بدون تنش ۸۸٫۵ درصد و در شرايط تنش خشکي ۹۴٫۷ درصد واريانس موجود را توجيه کردند. تجزيه تشخيص کانونيکي در شناسايي تنوع ژنتيکي و صفاتي که بهترين توصيف را از تنوع بين ژنوتيپ ها داشتند، مفيد واقع شد. تجزيه کلاستر نيز ژنوتيپ ها را به گروههاي مشابه تفکيک نمود.

© حقوق سایت محفوظ است