۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي و وراثت پذيري برخي صفات گونه هاي زنبق وحشي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تنوع ژنتيکي و وراثت پذيري برخي صفات گونه هاي زنبق وحشي ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع
مقاله زنبق
مقاله ضريب همبستگي
مقاله وراثت پذيري عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عاشور بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نيا اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنبق از گياهان زينتي و دارويي بومي کشور ايران محسوب مي گردد که بايد نسبت به حفظ و استفاده از آن در برنامه هاي اصلاحي کوشيد. به منظور تعيين ميزان تنوع ژنتيکي و وراثت پذيري صفات ۱۸ گونه جمع آوري شده جنس زنبق از مناطق مختلف کشور (در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي محلات) در قالب طرح آزمايشي بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار مورد ارزيابي قرار گرفت. تجزيه هاي آماري شامل آماره هاي توصيفي، ضرايب همبستگي ساده، برآورد وراثت پذيري و درصد ضريب تنوع فنوتيپي و ژنتيکي بود. بر اساس نتايج تجزيه واريانس، اختلاف گونه هاي مورد نظر براي تمام صفات مورد مطالعه در سطح احتمال يک درصد معني دار بود که بيانگر وجود تنوع گسترده براي همه صفات در گونه هاي وحشي مي باشد. بيشترين ضريب تنوع ژنتيکي و فنوتيپي مربوط به طول لوله گلپوش (۷۰)، عرض درفش (۷۴) و ارتفاع بوته به ترتيب ۶۷ و ۶۹ درصد بود. گونه (I. germanica (F1 از نظر بيشتر صفات، نسبت به ساير گونه ها برتري داشت. بيشترين درصد وراثت پذيري عمومي مربوط به صفات عرض درفش (۹۸٫۹۵)، عرض آويز (۹۸٫۷۴)، عرض ناخنک آويز (۹۸٫۶۷) و طول درفش (۹۷٫۷۸) بود. ضرايب همبستگي صفات در گونه هاي مختلف نشان داد که بيشترين همبستگي (مثبت و معني دار) مربوط به طول درفش با عرض درفش و کمترين ميزان همبستگي منفي و معني دار مربوط به طول لوله گلپوش با عرض شاخه مادگي مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است