۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي صفات آگرومورفولوژيکي در ژرم پلاسم جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۵۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تنوع ژنتيکي صفات آگرومورفولوژيکي در ژرم پلاسم جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو اسپانتانئوم
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله وراثت پذيري
مقاله شاخص شانون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهراوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تقي نژاد اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي فر امين
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: شفاالدين سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنوع ژنتيکي براي بسياري از صفات مهم در خزانه ژنتيکي اوليه گونه هاي زراعي محدود و سبب آسيب پذيري آنها شده است. جو شش رديفه، داراي پايه ژنتيکي باريکي است. گونه هاي اجدادي منابع مهمي از آلل هاي جديد براي توسعه ژرم پلاسم هستند. در اين تحقيق صفات زراعي و مورفولوژيکي ۳۵ نمونه ژنتيکي جو وحشي اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) انتخابي از کلکسيون جو بانک ژن گياهي ملي در طي سه سال مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس شاخص شانون، صفات رنگ آريکل و رنگ قاعده ساقه واجد بيشترين تنوع در بين صفات کيفي بودند. برآورد ضريب تغييرات براي صفات توليد دانه و علوفه نسبتا بالا بود و مي توان از تنوع موجود در نمونه هاي ژنتيکي جو وحشي اسپانتانئوم بهره برداري نمود. با انجام تجزيه به مولفه هاي اصلي، سه مولفه اصلي اول ۷۱٫۲۴ درصد از تغييرات کلي داده ها را در برداشتند. مولفه اصلي اول بر عملکرد زياد، بنيه قوي و زودرسي و مولفه اصلي دوم بر عملکرد زياد، بنيه قوي و ديررسي تاکيد داشت. صفات عملکرد دانه، وزن صد دانه، روز تا ظهور سنبله، عملکرد بيولوژيک و طول ريشک واجد وراثت پذيري عمومي بالايي از ۷۳٫۷۸ تا ۸۰٫۴۴ درصد بودند، بنابراين، در صورت اصلاح براي اين صفات، کارايي گزينش بالا خواهد بود. نتايج تجزيه خوشه اي بر اساس منشا نمونه ها با الگوي جغرافيايي آنها مطابقت داشت.

© حقوق سایت محفوظ است