۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله ارزيابي تنوع اکوتيپ هاي يونجه زراعي ايران بر اساس شاخص هاي کيفي علوفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تنوع اکوتيپ هاي يونجه زراعي ايران بر اساس شاخص هاي کيفي علوفه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه زراعي
مقاله کيفيت علوفه
مقاله تنوع ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معالي اميري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رحمت
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: كابلي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد ۴۷ اکوتيپ يونجه زراعي نواحي مختلف ايران از لحاظ شاخص هاي کيفيت علوفه با استفاده از تکنيک طيف سنجي پراش نور قرمز (NIRS) مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج همبستگي ساده بين صفات نشان داد که قابليت هضم ماده خشک (DMD)، همبستگي مثبت و معني دار با پروتئين خام (CP) (0.67) و همبستگي منفي و معني دار با فيبر خام (CF) (-0.51) و ميزان ديواره سلولي بدون همي سلولز (ADF) (-0.96) داشت. همچنين  CP داراي همبستگي منفي و معني دار با CF (-0.60) و ADF (-0.52) و CF نيز داراي همبستگي مثبت و معني داري با ADF (0.37) بود. نتايج آزمون رگرسيون نشان داد که دو شاخص CF و مقدار قند هاي محلول در آب (WSC)، ۷۰٫۶ درصد تغييرات در ميزان خاکستر علوفه را توجيه کردند که در آن، CF،۶۳٫۵  و WSC، ۷ درصد تغييرات را در برداشت و بدين ترتيب کربوهيدرات ها به عنوان مهمترين عامل در تعيين ميزان خاکستر کل علوفه شناسايي شدند. نتايج تجزيه به مولفه هاي اصلي نشان داد که DMD، CP،ADF  و انرژي متابوليسمي  (ME) مهمترين شاخص هاي تعيين کيفيت علوفه مي باشند و نمودار ترسيم شده بر اساس دو مولفه اول، پراکندگي و تنوع زيادي را بين توده هاي يونجه نشان داد. توده ها بر اساس جايگاه جغرافيايي به پنج گروه تقسيم شدند و فاصله ماهالانوبيس بين اين جمعيت ها نشان داد که توده هاي آذربايجان شرقي، کردستان، کرمانشاه و ترکيه تفاوت آشکاري با ديگر اکوتيپ ها داشتند و توده هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري از نظر اين شاخص ها به توده هاي کرمان، سيستان و بلوچستان و يزد شباهت دارند. گروه بندي نمونه ها با استفاده از روش پيوستگي بين گروه ها انجام و دندروگرام مربوطه نشان داد که پراکندگي فراواني از لحاظ شاخص هاي کيفيت علوفه در اکوتيپ هاي مورد مطالعه حتي در نمونه هاي يک استان وجود دارد. در مجموع نتايج نشان داد که ظرفيت هاي بالايي در انتخاب والدين مناسب در برنامه هاي اصلاح کيفي و استفاده از بنيه هتروزيس در اکوتيپ هاي يونجه وجود داشته و با توجه به نتايج همبستگي ها انتخاب گياهان داراي صفات مطلوب کيفي امکان پذير مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است