۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله ارزيابي تخمين حجم عمليات خاكبرداري و خاكريزي با استفاده از GIS و اندازه گيري زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي) از صفحه ۶۴ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تخمين حجم عمليات خاكبرداري و خاكريزي با استفاده از GIS و اندازه گيري زميني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي شبكه جاده
مقاله حجم عمليات خاکي
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله مدل ارتفاعي رقومي
مقاله پروفيل عرضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: درويش صفت علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبکه جاده در جنگل به عنوان ابزار اصلي مديريت و از عمده سرمايه گذاري هاي طرح هاي جنگلداري محسوب مي شود. لذا استفاده از ابزارهاي مختلف در جهت كاهش هزينه ها امري ضروري است. برآورد حجم عمليات خاكبرداري و خاكريزي شبكه جاده يكي از بخش هاي وقت گير در مراحل مختلف تهيه پروژه جاده هاي جنگلي است كه مي تواند به عنوان مشخصه اي مهم در هزينه ساخت جاده مطرح باشد و به عنوان معياري براي ارزيابي گزينه هاي شبكه جاده بكار گرفته شود. هدف از اين پژوهش استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي در برآورد حجم عمليات خاكبرداري و خاكريزي شبكه جاده و بررسي ميزان تطابق آن با واقعيت زميني است. اين مطالعه در سري چلير جنگل خيرود صورت گرفت. ابتدا مدل ارتفاعي رقومي تهيه و به منظور فراهم كردن اطلاعات مورد نياز به كار رفت. سپس شبكه جاده با استفاده از ضميمه PEGGER در نرم افزار ArcView، بر اساس اصول فني و نيازهاي جنگلداري طراحي شد. پس از آن حجم عمليات خاكي شبكه جاده طراحي شده، در محيط GIS محاسبه شد. براي ارزيابي صحت حجم عمليات خاكي محاسبه شده در محيط GIS، شبكه جاده در جنگل پياده و در فواصل ۱۰۰ متري، شيب عرضي دامنه برداشت شد. پس از ترسيم ۱۱۵ پروفيل عرضي برداشت شده در ۱۱٫۴ كيلومتر مسير جاده، حجم عمليات خاکي به روش هاي دستي و رقومي محاسبه و مورد مقايسه آماري قرار گرفت. نتايج حاصل از اعمال آزمون t جفتي اختلاف معني داري را بين حجم عمليات خاکي محاسبه شده در دو روش نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است