۱۳۹۵-۰۱-۲۹

مقاله ارزيابي تاثير کيفيت درک شده از خدمات بانکداري الکترونيک بر رضايت و تعهد مشتريان بانک صادرات استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير کيفيت درک شده از خدمات بانکداري الکترونيک بر رضايت و تعهد مشتريان بانک صادرات استان تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت ادراک شده از خدمات
مقاله بانکداري الکترونيک
مقاله رضايت
مقاله تعهد
مقاله بانک صادرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده منشي شادان
جناب آقای / سرکار خانم: محمود کلائي سانيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به بررسي تاثير کيفيت درک شده از خدمات بانکداري الکترونيک بر رضايت و تعهد مشتريان مي پردازد. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي است و براي انجام اين تحقيق ۳۸۴ نفر از مشتريان شعب بانک صادرات استان تهران که تجربه استفاده از خدمات الکترونيک اين بانک را داشته اند به صورت نمونه گيري خوشه اي و بطور تصادفي انتخاب شدند و با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات تحقيق گردآوري شد. براي سنجش روايي پرسشنامه از روايي صوري، محتوايي و روايي سازه استفاده شد و همچنين براي برآورد پايايي از سازگاري دروني استفاده شد که مهمترين شاخص سازگاري دروني آزمون آلفاي کرونباخ است که ضريب الفاي کرونباخ نمونه ۳۰ نفري ۰٫۹۱۲ بدست آمد که بزرگتر از ۰٫۷ است. اين تحقيق از نظر ماهيت توصيفي – پيمايشي است و از فنون آمار توصيفي – استنباطي براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. در سطح تجزيه و تحليل توصيفي به تجزيه و تحليل داده هاي جمعيت شناختي و در سطح تجزيه و تحليل استنباطي با استفاده از مدل معادلات ساختاري به تجزيه و تحليل داده ها جهت تاييد و يا رد فرضيه هاي تحقيق پرداخته شد. نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان دهنده اين است که هر سه فرضيه اثبات شده است. کيفيت خدمات درک شده از بانکداري الکترونيک بر رضايت مشتريان تاثير مثبت دارد. رضايت از خدمات درک شده از بانکداري الکترونيک برتعهد مشتريان تاثير مثبت دارد. کيفيت درک شده از خدمات بانکداري الکترونيک بر تعهد مشتري تاثير مثبت و مستقيم دارد.

© حقوق سایت محفوظ است