۱۳۹۵-۰۳-۱۷

مقاله ارزيابي تاثير جايگزيني کدون هاي نادر با کدون هاي بهينه در ناحيه شروع ترجمه ژن فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي انساني (hbfgf) بر ميزان بيان اين فاکتور در باکتري اشرشيا کلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير جايگزيني کدون هاي نادر با کدون هاي بهينه در ناحيه شروع ترجمه ژن فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي انساني (hbfgf) بر ميزان بيان اين فاکتور در باکتري اشرشيا کلي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي انساني
مقاله ناحيه شروع ترجمه
مقاله کدون هاي نادر
مقاله کدون هاي بهينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي خليل آبادي مهري
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاحسيني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي نيا غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان بيان پروتئين هاي نوترکيب در باکتري اشرشيا کلي تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي گيرد، يکي از مهم ترين عوامل، وجود کدون هاي نادر است. ديده شده است که جايگزيني کدون ها در ناحيه شروع ترجمه ژن به شدت بر ميزان بيان پروتئين هاي خارجي درباکتري اشرشيا کلي تاثير مي گذارد. هدف از اين تحقيق ارزيابي تاثير جايگزيني کدون هاي نادر ناحيه شروع ترجمه ژن فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي انساني (hbfgf) با کدون هاي بهينه، بر ميزان بيان اين فاکتور درباکتري اشرشيا کلي است .بدين منظور ۵ کدون از کدون هاي نادر ناحيه شروع ترجمه با کدون هايي با فراواني بيشتر جايگزين شدند. ژن تغيير يافته در پلاسميد بياني ساب کلون شد و ساختار حاصل به داخل سه سويه از باکتري اشرشياکلي ترنسفورم شد . سويه هاي حامل پلاسميد نوترکيب جهت بيان پروتئين مورد نظر القا شدند. در پايان ميزان بيان اين فاکتور با استفاده از تکنيک هاي مختلف اندازه گيري و با ميزان بيان سويه هاي حامل پلاسميد داراي ژن وحشي مقايسه شد. تفاوت قابل توجهي در ميزان بيان ژن موتانت در مقايسه با ژن وحشي مشاهده شد. اين اختلاف فاحش مشاهده شده در ميزان بيان ژن موتانت و وحشي مويد تاثير تغييرات ناحيه شروع ترجمه بر ميزان بيان اين پروتئين نوترکيب درباکتري اشرشيا کلي بود به گونه اي که حتي يک تغيير جزيي در تعداد کمي از کدون ها منجر به يک تغيير شديد در ميزان بيان فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي انساني نوترکيب گرديد. در مجموع نتايج حاصل بيانگر نقش کليدي توالي نوکلئوتيدي انتهاي N – ترمينال ژن hbfgf از طريق تاثير مستقيم آن بر ساختار دوم mRNA  در ناحيه شروع ترجمه بود، بطوريکه تغييرات اعمال شده در اين توالي منجر به ايجاد ساختارهاي ثانويه پايدار درناحيه شروع ترجمه mRNA و در نتيجه کاهش کارايي ترجمه اين پروتئين نوترکيب گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است