۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله ارزيابي برخي صفات مورفولوژيك به عنوان معيارهاي انتخاب در اصلاح گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۰۲ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي برخي صفات مورفولوژيك به عنوان معيارهاي انتخاب در اصلاح گندم نان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب غيرمستقيم
مقاله وزن هزاردانه
مقاله شاخص برداشت
مقاله تعداد دانه در گياه
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنادها محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي و تعيين موثرترين صفات در بهبود عملکرد دانه ژنوتيپ هاي گندم نان، آزمايشي بر روي ۵۶۷ ژنوتيپ صورت گرفت. بدين ترتيب که ژنوتيپ ها همراه با شاهد هاي کرج ۱ و سرداري در يک طرح آگمنتد(Augmented design)  با دو تکرار کشت شدند. نتايج تجزيه همبستگي نشان دهنده همبستگي مثبت و معني دار اکثر صفات با عملکرد دانه گياه بود. رگرسيون گام به گام نشان داد که هفت صفت عملکرد دانه: سنبله، عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت گياه، وزن هزاردانه، تعداد دانه در گياه، تعداد دانه در سنبله و طول سنبله وارد مدل شده و در مجموع ۹۹درصد از تغييرات عملکرد دانه در گياه را توجيه مي کنند. با انجام تجزيه عليت مشخص شد که صفات تعداد دانه در گياه، عملکرد بيولوژيک و وزن هزاردانه بيشترين اثر مستقيم مثبت را بر عملکرد دانه گياه دارند. بنابراين از نتايج تجزيه هاي آماري استنباط مي شود که انتخاب غيرمستقيم براي اين صفات در شرايط آبياري متداول باعث بهبود صفت عملکرد دانه گياه خواهد شد.

© حقوق سایت محفوظ است