۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي ارتباط روابط اكلوزالي و انواع مال اكلوژن در اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در نوجوانان مشهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۶۲ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ارتباط روابط اكلوزالي و انواع مال اكلوژن در اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در نوجوانان مشهدي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات مفصل گيجگاهي فكي
مقاله اكلوژن
مقاله مال ‌اكلوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عجمي بهجت الملوك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: در سالهاي اخير تعداد بيماران مبتلا به اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در كودكان و نوجوانان افزايش يافته و تاكنون مطالعه اي پيرامون ارتباط روابط اكلوزالي و اين اختلالات در بين نوجوانان شهر مشهد انجام نشده است.
هدف: مطالعه حاضر با بررسي ارتباط شاخصهاي اكلوژن و مال اكلوژن با Temporomandibular Disorders (TMD) در نوجوانان شهر مشهد با دامنه سني ۱۴-۱۱ سال انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، ۱۰۶۶ دانش آموز (۵۳۳ پسر و ۵۳۳ دختر) با دامنه سني ۱۴-۱۱ سال ۱۲٫۶۲±۰٫۹۶) سال) از مناطق هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد انتخاب شدند و مفصل گيجگاهي فكي آنها به طور كامل معاينه گرديد. تمامي شاخصهاي اكلوژن، شامل نوع سيستم دنداني، كلاس بندي Angle، انواع مال اكلوژن مانند كراس بايت، ديپ بايت، اپن بايت و انواع اكلوژن در حركات طرفي، تماسهاي زوردس در حركت طرفي و پيشگرايي در اين افراد بررسي شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري t، Logestic Regression، Chi-squire مورد تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميزان شيوع TMD، در مجموع ۵/۲۳% بود. بين نوع سيستم دنداني نوع كلاس بندي Angle و نوع اكلوژن در حركات طرفي و وجود TMD ارتباط آماري معني داري وجود نداشت. در بين انواع مال اكلوژن، ارتباط آماري معني داري بين TMD و Deep Over Bite وجود داشت (P<0.05). تماسهاي پيش رس در حركات طرفي در سمت Balancing ارتباط معني داري با بروز TMD داشت (P=0.003).
نتيجه گيري: در اين مطالعه مهمترين عامل در ايجاد TMD در گروه بيمار در ميان عوامل احتمالي مورد بررسي، تماس زودرس دنداني در سمت Balancing و پس از آن مال اكلوژن Deep Bite بود.

© حقوق سایت محفوظ است