۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي اثرات ضد درد اوژنول با استفاده از تست فرمالين در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات ضد درد اوژنول با استفاده از تست فرمالين در موش صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوژنول
مقاله درد
مقاله ضد درد
مقاله تست فرمالين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف كار اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندريان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري مختار
جناب آقای / سرکار خانم: آي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: اوژنول (Eugenol) مهمترين ماده تشكيل دهنده عصاره درخت ميخك (Eugenia Caryophylata) است كه در دندانپزشكي از آن به عنوان ضدعفوني ‌كننده و آرام كننده درد دندان استفاده مي شود.
هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزيابي اثرات ضد درد اوژنول با تزريق موضعي و سيستميك، با استفاده از تست فرمالين انجام شد.
روش بررسي: آزمايشات بر روي ۵۶ موش صحرايي نر از نژاد ويستار با وزن ۲۰±۲۳۰ گرم در هفت گروه (در هر گروه ۸ نمونه) انجام شد. ده دقيقه قبل از شروع تست فرمالين، مقادير مختلف اوژنول (mg/rat 12.50 ,25 ,50) به ترتيب در گروههاي ۲، ۳ و ۴ و در گروه شاهد (گروه ۱) حجمي برابر سرم فيزيولوژي به ‌صورت زيرجلدي به كف پاي راست و در گروه ۵ اوژنول (۵۰ ميليگرم) به پاي مخالف تزريق شد. در گروه ۶ اوژنول به مقدار mg/kg 100 و در گروه ۷ (شاهد ۶) همان حجم سرم فيزيولوژي به صورت داخل صفاقي تزريق شد. دقايق ۵-۰ و۶۰-۱۶ به ترتيب به عنوان مراحل حاد و مزمن درد در نظر گرفته شدند. براي مقايسه گروهها از آناليز آماري  ANOVA و آزمون Tukeys استفاده گرديد.
يافته ها: تزريق موضعي اوژنول به كف همان پايي كه فرمالين تزريق شد، به ‌صورت وابسته به دوز موجب كاهش معني دار درد در هر دو مرحله حاد و مزمن تست فرمالين گرديد (P<0.01)؛ در گروهي كه اوژنول به پاي مخالف تزريق شد (mg/rat 50) در مقايسه با گروه شاهد اختلاف معني ‌داري در نمره درد مشاهده نشد. تزريق داخل صفاقي اوژنول (mg/kg 100) تاثيري بر ميانگين نمره درد در مرحله حاد نداشت اما به طور معني داري موجب كاهش درد در مرحله مزمن درد گرديد (P<0.001).
نتيجه گيري: به ‌نظر مي رسد اوژنول علاوه بر اين ‌كه همانند بي حس‌ كننده هاي موضعي موجب مهار هدايت پيامها از گيرنده هاي حس درد به‌ طور محيطي مي شود، با مهار التهاب و تاثير بر مسير درد به ‌طور مركزي موجب تسكين درد مزمن نيز مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است