۱۳۹۶-۰۶-۳۱

مقاله ارزش پيشگويي كيفيت زندگي بر ميزان بقاي ۵ ساله در بانوان مبتلا به سرطان پستان: يك مطالعه مقطعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پايش از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: ارزش پيشگويي كيفيت زندگي بر ميزان بقاي ۵ ساله در بانوان مبتلا به سرطان پستان: يك مطالعه مقطعي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله ميزان بقا
مقاله سرطان پستان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير كيفيت زندگي به عنوان پيامدي در درمان بيماران مبتلا به سرطان مورد توجه متخصصان باليني و محققين علوم بهداشتي بوده است. در حقيقت اندازه گيري كيفيت زندگي به كارگيري درمان را از نظر ارزش افزايش طول عمر بيمار با توجه به جنبه هاي اجتماعي و رواني در كنار جنبه هاي فيزيكي مورد ارزشيابي قرار مي دهد. اين امر كه آيا كيفيت زندگي به عنوان ” عاملي موثر بر ميزان بقا در سرطان” داراي اثر است نيز اخيرا مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه اخير به صورت مقطعي با رويكردي آينده نگر به منظور تعيين ارزش پيشگويي امتياز كيفيت زندگي بر بقاي ۵ ساله در بانوان مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني شهر تهران در يك سال تقويمي انجام شد. در مجموع كيفيت زندگي ۱۶۷ بيمار مبتلا به سرطان پستان در دو مقطع پيش از تشخيص نهايي و سه ماه پس از تشخيص (انجام مراحل درماني) اندازه گرفته شده و از نظر بقاي ۵ ساله نيز مورد پيگيري قرار گرفتند. ابزار اندازه گيري كيفيت زندگي، نسخه فارسي پرسشنامه European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire, (QLQ-C30, BR23 بود. تحليل رگرسيون Cox نشان داد كه در مرحله پيش از تشخيص نهايي، هيچيك از متغيرهاي وارد شده در معادله (سن، مرحله باليني، وضعيت تاهل، امتياز عملكردي ECOG و كيفيت زندگي) بر ميزان بقا داراي اثر پيشگويي كننده نبودند. در مرحله درماني پس از همخوان نمودن متغيرهاي سن و مرحله باليني بيماري، نتايج تحليل رگرسيون Cox نشان داد كه انجام درمان كمكي به عنوان درمان اوليه و سطح پايين تر كيفيت زندگي بر ميزان بقاي ۵ ساله ارزش پيشگويي كننده داشتند.
(HR for neo-adjuvant therapy=12.4, 95%CI=4.9-31, P=0.0001, HR for QLO=0.98, 95%CI=0.97-0.99, P=0.007)
با توجه به يافته هاي مطالعه به نظر مي رسد به كارگيري دستورالعمل هاي درماني معتبر و نيز ارتقاي كيفيت زندگي در بهبود بقا در بيماران مبتلا به سرطان پستان داراي اهميت است.

© حقوق سایت محفوظ است