۱۳۹۵-۰۱-۲۴

مقاله ارزش تشريح مقايسه اي برگ در تفکيک گونه هاي Lolium از خانواده غلات در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران) از صفحه ۴۸۶ تا ۴۹۹ منتشر شده است.
نام: ارزش تشريح مقايسه اي برگ در تفکيک گونه هاي Lolium از خانواده غلات در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Poeae ،Lolium
مقاله بررسي تشريحي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اوشيب نتاج مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: شكرچي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Lolium داراي ۸ گونه در دنيا و ۶ گونه در ايران است. اين پژوهش به ارزيابي ۱۰۸ صفت کمي و کيفي، در ساختار تشريحي بشره پشتي و برش عرضي برگ ۲۰ واحد جمعيتي از ۵ گونه اين جنس در ايران پرداخته است. به منظور انجام آناليزهاي آماري از نرم افزار SPSS 17 براي تعيين ميزان قرابت گونه ها و از روش تحليل خوشه اي WARD و رسته بندي بر اساس تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) استفاده گرديد. تجزيه و تحليل آماري نشان داد که صفات کيفي همانند شکل سلول همراه روزنه، لبه انتهايي برگ، وضعيت آوند مرکزي و … در منطقه رگبرگي و نيز صفات کمي همانند طول روزنه، ضخامت برگ در رگبرگ مرکزي و عرض سلول هاي حبابي و … بيشترين نقش را در تنوع بين گونه اي ايفا نموده اند. براساس تجزيه و تحليل آماري و صفات افتراقي کليد شناسايي براي اعضاي اين جنس در ايران ارائه گرديده است.

© حقوق سایت محفوظ است