۱۳۹۵-۰۴-۰۴

مقاله ارزش آزمايش هاي شمارش گلبول هاي سفيد، پروتئين واکنشي C و پروکلسيتونين، در تشخيص آپانديسيت حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزش آزمايش هاي شمارش گلبول هاي سفيد، پروتئين واکنشي C و پروکلسيتونين، در تشخيص آپانديسيت حاد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپانديسيت حاد
مقاله شمارش گلبول هاي سفيد
مقاله معيار آلوارادو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورز شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي محمدرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در بررسي نقش آزمايشات در تشخيص بيماران مشکوک به آپانديسيت حاد مطالعات متعددي انجام شده است. علاوه بر شمارش گلبول هاي سفيد آزمايشات جديدتر مانند C-Reactive Protein (CRP) و Procalcitonin (PCT) جهت کمک به ارزيابي معرفي شده اند، اما يافته هاي آن متفاوت و نامطمئن است. در اين مطالعه ضمن تعيين ميزان حساسيت و ويژگي، ارزش تشخيصي آنها با ساير روش هاي جاري مقايسه شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي، آينده نگر در بيماران مشکوک به آپانديسيت حاد در بيمارستان دانشگاهي بر روي ۱۰۰ بيمار انجام شد. در کليه بيماران علاوه بر آزمايشات روتين، اندازه گيري پروتئين واکنشي (CRP) C و پروکلسيتونين (PCT) انجام گرديد. عمل جراحي بر مبناي معيار آلوارادو انجام شد. بعد از عمل بر اساس نتيجه پاتولوژي بيماران به دو گروه آپانديسيت حاد و آپانديس نرمال تقسيم شده و حساسيت و ويژگي آزمايش هاي مورد نظر در دو گروه با يکديگر مقايسه گرديد.
يافته ها: ۷۱% بيماران مذکر و ۲۹% مونث بودند. ميانگين سني ۱۲٫۶۸±۲۸٫۰۱ سال بود. ۸۳ بيمار در آسيب شناسي داراي آپانديسيت حاد بودند. از نظر ميزان(P=0.001) WBC  و معيار آلوارادو (P=0.006) تفاوت بين دو گروه معني دار بود. بين دو گروه ميزان CRP ((P=0.25 و (P=0.42) PCT تفاوت معني داري وجود نداشت. حساسيت معيار WBC وCRP و PCT به ترتيب ۸۵٫۵۴%، ۹۲٫۷۷%، ۵۵٫۴۲% و ويژگي آنها به ترتيب ۴۱٫۱۷%، ۱۱٫۷۶%، ۲۹٫۴۱% بود.
نتيجه گيـري: براي تشخيص آپانديست حاد بايد بر شرح حال و معاينات باليني تکيه کرد و يافته هاي آزمايشگاهي ديگر نيز کمک کننده هستند. CRP و PCT هم مي توانند در رسيدن به تشخيص آپانديست حاد در موارد مشکل کمک کننده باشند.

© حقوق سایت محفوظ است