۱۳۹۵-۰۲-۰۵

مقاله ارزشيابي کتاب علوم اجتماعي سال اول راهنمايي از لحاظ رعايت ويژگي ها و معيارهاي مطلوب کتاب درسي از نظر معلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۴ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۵۴ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي کتاب علوم اجتماعي سال اول راهنمايي از لحاظ رعايت ويژگي ها و معيارهاي مطلوب کتاب درسي از نظر معلمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله معيارهاي مطلوب کتاب درسي
مقاله کتاب علوم اجتماعي
مقاله دوره راهنمايي تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: قلتاش عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف ارزشيابي کتاب علوم اجتماعي سال اول راهنمايي از لحاظ رعايت ويژگي ها و معيارهاي مطلوب کتاب درسي از نظر معلمان انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش، معلمان علوم اجتماعي سال اول راهنمايي شهر کرمان شامل ۱۲۰ نفر بودند و نمونه آماري به صورت سرشماري، برابر با جامعه آماري در نظر گرفته شد که نهايتا ۱۰۵ نفر از معلمان پرسشنامه را تکميل کردند. در اين پژوهش از روش توصيفي – پيمايشي استفاده شد و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي بود که بر اساس معيارهاي ۲۰ گانه مطلوب کتاب درسي تهيه شد و پايايي اين ابزار با روش آلفا کرونباخ مقدار ۰٫۹۱ به دست آمد. آزمون آماري به کارگرفته شده آزمون t تک نمونه اي و آزمون ناپارامتريک رتبه اي دبيليو کندال براي تحليل پاسخ ها و رتبه بندي معيارها بوده است. اين پژوهش به جهت پاسخ گويي به ۴ سوال در رابطه با معيارهاي تناسب محتوا با اهداف، رعايت اصول برنامه ريزي درسي، رعايت اصول روانشناسي يادگيري و نهايتا رتبه بندي معيارها، طراحي شده است. يافته ها نشان داد که تطابق با اهداف آموزشي، تقريبا در حد مطلوبي در کتاب علوم اجتماعي رعايت شده است و اصول برنامه ريزي درسي و اصول روانشناسي يادگيري درحد متوسطي رعايت شده است. رتبه بندي ميزان رعايت معيارها نشان داد که از نظر جامعه معلمان، معيار «ارتباط مطالب ارائه شده با زندگي روزمره و محيط اجتماعي» بيشترين و معيار فراهم نمودن فرصت هايي براي فعاليت فوق برنامه در خارج کلاس کم ترين ميزان رعايت را در کتاب علوم اجتماعي سال اول راهنمايي نشان مي دهند.

© حقوق سایت محفوظ است