۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله ارزشيابي تشخيصي تست آسپيراسيون با سوزن ظريف در تعيين ندولهاي تيروئيد بر اساس نتايج پاتولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در ارمغان دانش از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي تشخيصي تست آسپيراسيون با سوزن ظريف در تعيين ندولهاي تيروئيد بر اساس نتايج پاتولوژي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ندول تيروئيد
مقاله تست آسپيراسيون با سوزن ظريف
مقاله سرطان تيروئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي پور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: امجدي منش جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: غفاريان شيرازي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ندولهاي تيروئيدي بسيار شايع هستند و تشخيص هر چه سريع و ساده تر وخامت تدول براي پزشک ضروري است. در حال حاضر قطعي ترين روش افتراق ندولهاي بدخيم از ندولهاي خوش خيم بيوپسي باز است، که مستلزم زمان، هزينه و رنج بيمار خواهد بود. تست تشخيصي آسپيراسيون با سوزن ظريف روشي است مناسب به عنوان جايگزين بيوپسي باز پيشنهاد مي گردد. هدف اين مطالعه ارزشيابي تشخيصي تست آسپيراسيون با سوزن ظريف بر اساس نتايج بيوپسي باز است.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه توصيفي – تحليلي است که در آن اطلاعات مربوط به بيماران مراجعه کننده يا ارجاع داده شده با کلينيک جراحي درمانگاه شهيد مفتح ياسوج که کانديد تيروئيدکتومي بودند از ابتداي سال ۱۳۸۱ تا رسيدن به ۱۰۰ نفر حجم نمونه لازم، پس از انجام آسپيراسيون با سوزن ظريف و بيوپسي باز جمع آوري گرديد. اين اطلاعات شامل: سن، جنس، سابقه و مدت زمان در معرض اشعه بودن، نتيجه تست آسپيراسيون با سوزن ظريف و پاتولوژي بوده است که در فرمي که به همين منظور تهيه شده بود ثبت مي گرديد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. شاخصهاي اصلي ارزشيابي تشخيصي تست مورد نظر شامل: حساسيت، ويژگي، دقت، ارزش اخباري مثبت و ارزش اخباري منفي با حدود اطمينان ۹۵ درصد برآورد گرديد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار سن بيماران ۳۷±۱۸ با حداقل ۱۰ و حداکثر ۷۸ سال بوده است. اکثريت بيماران (۸۵ درصد) را زنان تشکيل مي داده اند. ۲۳ درصد موارد داراي ندولهاي بدخيم بودند. نسبت موارد بدخيم در زنان ۴٫۵ برابر مردان بوده است. از کل موارد بدخيم، ۶۳ درصد پاپيلازي، ۱۸ درصد فوليکولر، ۹ درصد آناپلاستيک بودند. آزمون آسپيراسيون با سوزن ظريف بر اساس نتايج پاتولوژي در اين مطالعه داراي حساسيت (۷۸±۱۵ درصد)، ويژگي (۹۱±۱۳ درصد)، دقت (۸۹±۱۳ درصد)، ارزش اخباري مثبت (۷۵±۳۵ درصد) و ارزش اخباري منفي (۹۳±۲۰ درصد) برآورد گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه که در مطالعات مشابه نيز تاييد شده است و همچنين با در نظر گرفتن مزاياي اين روش تشخيصي براي بيمار، پزشک و سيستم درماني، مي توان نتيجه گيري نمود که انجام تست آسپيراسيون با سوزن ظريف پيش از جراحي، براي تمامي بيماران دچار ندول تيروئيدي امري ضروري است و در نظر گرفتن آن در تصميم گيري هاي بعدي مي تواند در افزايش سلامت و کاهش رنج و هزينه هاي بيمار و سيستم درماني موثر باشد.

© حقوق سایت محفوظ است