۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله ارزشيابي اثربخشي طرح محوري گندم از ديدگاه کارشناسان ناظر استان ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۸۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي اثربخشي طرح محوري گندم از ديدگاه کارشناسان ناظر استان ايلام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي اثربخشي
مقاله طرح محوري گندم
مقاله کارشناس ناظر
مقاله استان ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيري شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: چهارسوقي امين حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، ارزشيابي اثربخشي طرح محوري گندم در استان ايلام از ديدگاه کارشناسان ناظر مي باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي، همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش کليه کارشناسان ناظر استان ايلام (N=1100) در سال زراعي ۱۳۸۵-۱۳۸۱ بودند که از اين جامعه، تعداد ۱۳۵ نفر با استفاده از جدول کرجسي و مورگان و به شيوه نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه بود که روايي آن توسط اساتيد صاحب نظر و پايايي آن پس از انجام يک پيش آزمون و محاسبه ضريب کرونباخ آلفا (a=0.89) مورد تاييد قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که بين مراجعه ناظران طرح به کشاورز، ميزان استفاده کارشناسان ناظر از وسايل کمک آموزشي، نگرش کارشناسان ناظر در طرح محوري گندم، ميزان ارتباط کارشناسان ناظر با ساير مراکز آموزشي، ميزان بهره گيري ناظران طرح محوري گندم از روش هاي متنوع آموزشي، تعداد کشاورزان تحت پوشش کارشناسان ناظر، ميزان حمايت هاي فني جهاد کشاورزي از کارشناسان ناظر، ميزان اراضي تحت نظارت کارشناسان، ميزان موانع و مشکلات طرح از ديدگاه کارشناسان ناظر با اثربخشي طرح، رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است