۱۳۹۵-۰۵-۰۳

مقاله ارتقاي کيفي خانه با عنصر خيرخواهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارتقاي کيفي خانه با عنصر خيرخواهي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکونت
مقاله خانه
مقاله عنصر خيرخواهي
مقاله وجوه کيفي خانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم پور پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: كي نژاد محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خانه مکان و بستر سکونت انسان است. خانه چيزي فراتر از کالبد است هر چند که در کالبد عينيت يافته است. خانه در عين آن که شکل گرفته از نيازها، خواست ها و ارزش هاي انساني است، بر آن تاثير گذاشته و اين تاثير آنقدر زياد است که مي توان گفت خانه نقشي حياتي در زندگي انسان دارد. توجه به بعد مادي و دور شدن از کيفيت در مساکن، امروز يکي از علتهاي مشکلات روحي رواني انسان است که او را از خواست ها و نيازهاي دروني و ذاتي دور کرده و از خود بيگانه مي کند.
هدف اصلي اين مقاله تبيين عناصر ارتقاي کيفي خانه است که با همسو کردن وجوه کيفي در راستاي عنصر خيرخواهي به اين هدف نزديک مي شود. در اين مقاله فرض بر آن است که ارتقاي کيفي خانه با شناخت و به کارگيري عنصر خيرخواهي محقق مي گردد. عنصر خيرخواهي ريشه در فطرت انسان دارد و بيانگر گرايش هاي مقدس انساني است. تجلي عنصر خيرخواهي در خانه الگوهاي ماندگاري را براي خانه متصور مي سازد که اين الگوها فراتر از زمان و مکان بوده و هميشه ارزشمند هستند. اين مقاله پس از آشنا نمودن با مفهوم سکونت و عنصر خيرخواهي در پي شناخت وجوه کيفي خانه است که با گذري بر مطالعات انجام گرفته در اين زمينه، وجوه کيفي خانه را در پنج وجه اجتماعي، فرهنگي، رواني، معنوي و فيزيکي تبيين نموده است. سپس عنصر خيرخواهي با هريک از وجوه کيفي همسو شده است. در نهايت اين مقاله مشخص نموده که در صورتي که وجوه کيفي خانه در راستاي عنصر خير خواهي باشد خانه را به سمت خانه خير رهنمون ساخته و موجب ارتقاي کيفي آن مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است