۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله ارتباط پلي ‌مورفيسم G360T ژن آپوليپوپروتئين A-IV با سندرم متابوليک در جمعيت مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلي ‌مورفيسم G360T ژن آپوليپوپروتئين A-IV با سندرم متابوليک در جمعيت مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HDL-C
مقاله پلي مورفيسم G360T
مقاله آپوليپوپروتئين A-IV
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زركش مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم متابوليک يکي از عوامل مهم خطرساز بيماري ‌هاي قلبي‌ -‌ عروقي مي ‌باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسي ارتباط پلي ‌مورفيسم G360T در ژن کدکننده‌ آپوليپوپروتئين A-IV با بروز سندرم متابوليک بود.
مواد و روش ‌ها: در پژوهش مقطعي حاضر ۷۸۲ نفر، ۳۲۵ مرد (۶۱ نفر مبتلا به سندرم متابوليک و ۲۶۴ نفر سالم) و ۴۵۷ زن (۱۳۱ نفر مبتلا به سندرم متابوليک و ۳۲۶ نفر سالم) در محدوده‌ سني بالاتر از ۱۹ سال از جمعيت TLGS به صورت تصادفي انتخاب و شاخص ‌هاي تن سنجي و بيوشيميايي اندازه‌ گيري شدند. قطعه‌ مورد نظر از ژن Apo A-IV به روشPCR  تکثير شد و پلي ‌مورفيسم انتخابي با استفاده از آنزيم محدودالاثر Fnu4HI به روشRFLP  تعيين گرديد.
يافته ‌ها: فراواني الل
G و الل T به ترتيب در مردان مبتلا به سندرم متابوليک و کنترل به ترتيب ۸۵٫۲، ۱۴٫۸ و ۸۳٫۳، %۱۶٫۷ و در زنان مبتلا به سندرم متابوليک و کنترل به ترتيب ۸۲٫۴، ۱۷٫۶ و ۸۵٫۹، %۱۴٫۱ بود که تفاوت معني ‌داري را با هم نداشتند. ژنوتيپ GG بيشترين فراواني (%۸۴٫۴) و ژنوتيپ TT کمترين فراواني (%۰٫۳) را دارا بودند. تجزيه و تحيل يافته‌ هاي پژوهش حاضر نشان داد حضور الل T با کاهش ميزان کلسترول – (P<0.05) HDL در زنان سندرم متابوليکي، و کاهش ميزان غلظت آپوليپوپروتئين (P<0.05) CIII در زنان طبيعي، و همچنين با افزايش فشارخون دياستولي (P<0.05) در مردان طبيعي ارتباط معني ‌داري را نشان مي ‌دهد.
نتيجه ‌گيري: يافته ‌هاي پژوهش حاضر نشان داد در جمعيت ايراني تغييرات ژنتيکي اثرات واضحي بر تغييرات ميزان کلسترول HDL – در زنان مبتلا به سندرم متابوليک دارد.

© حقوق سایت محفوظ است