۱۳۹۵-۰۱-۲۲

مقاله ارتباط ميزان گلوکز هنگام پذيرش با بروز حوادث جدي قلبي در بيماران مراجعه کننده با انفارکتوس حاد ميوکارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط ميزان گلوکز هنگام پذيرش با بروز حوادث جدي قلبي در بيماران مراجعه کننده با انفارکتوس حاد ميوکارد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انفارکتوس ماهيچه قلب
مقاله انفارکتوس ماهيچه قلب
مقاله مرگ و مير
مقاله آريتمي
مقاله شوک قلبي
مقاله گلوکز خون
مقاله نارسايي احتقاني قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاد بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: مير‌بلوك فردين
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه جلال
جناب آقای / سرکار خانم: ميررازقي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طبرزن بابلي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از عوامل خطر متعدد بيماري هاي ايسکمي قلب، ديابت قندي با خطر بالاي بروز بيماري قلبي کرونري مرتبط است و در بيماران ديابتي دچار انفارکتوس ميوکارد حاد، خطر مرگ و عوارض قلبي جدي افزايش مي يابد. همچنين، گلوکز بالاي هنگام بستري (Stress hyperglycemia) دراين بيماران با پيش آگهي بدتري همراه است و در پژوهش هاي اخير اين رابطه حتي در بيماران غير ديابتي هم مشاهده شده است.
هدف: بررسي ارتباط ميزان گلوکز هنگام پذيرش با بروز حوادث جدي قلبي (شامل آريتمي، نارسايي حاد، شوک کارديوژني و مرگ داخل بيمارستاني) در بيماران انفارکتوس حاد ميوکارد، و تعيين محدوده اي از سطح گلوگز خون هنگام بستري که باعث بيشترين بروز اين پيامدها مي شود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، ۲۵۵ مورد با انفارکتوس حاد ميوکارد بررسي شدند. گلوکز پلاسما، HbA1C،LDL ، CTPI(تروپونين قلبي نوعI ) بر نمونه خون هنگام پذيرش بيمار اندازه گيري شد. بيماران بر اساس گلوکز پلاسماي هنگام پذيرش به سه گروه افراد کمتر يا مساوي ۱۴۰، ۲۰۰-۱۴۰ و بيشتر يا مساوي ۲۰۰ ميلي گرم بر دسي ليتر تقسيم بندي شدند. بيماران در طي بستري به مدت بيشينه ۵ روز از نظر بروز حوادث جدي قلبي پي گيري شدند. اطلاعات با نرم افزار آماري SPSS 18 ارزيابي و براي آناليز يک متغيره و نشان دادن ارتباط از آزمون X2 استفاده و P<0.05 معني دار تلقي شد.
نتايج: در مجموع ۲۵۵ بيمار با انفارکتوس حاد ميوکارد (۱۷۹ نفر مرد و ۷۶ نفر زن) و ميانگين سني ۱۰±۶۶ سالگي بررسي شدند. متوسط گلوکز هنگام پذيرش ۱۷۷٫۸±۹۱ mg/dI بود. بين رده هاي ميزان گلوکز خون و بروز مرگ ومير، آريتمي، شوک کارديوژني و نارسايي حاد قلبي ارتباط آماري معني دار بدست آمد (به ترتيب P=0.0001، P=0.004، P=0.0001 و P=0.0001).
نتيجه گيري: گلوکز هنگام پذيرش بيش از ۲۰۰ ميلي گرم بر دسي ليتر پيش بيني کننده قوي حوادث زيان بار قلبي در اين بيماران است

© حقوق سایت محفوظ است