۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله ارتباط مشاغل مختلف با عوامل خطرزاي قلبي – عروقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در ارمغان دانش از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط مشاغل مختلف با عوامل خطرزاي قلبي – عروقي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سروصدا
مقاله كار شيفتي
مقاله استرس شغلي
مقاله بيماريهاي قلبي – عروقي
مقاله عوامل خطرزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنگ آميز فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بشتام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: در ايران مانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه، بيماريهاي قلبي – عروقي اولين علت مرگ و مير شناخته شده است. سر و صداي محل کار و شيفتي بودن کار از جمله عواملي هستند که باعث افزايش بعضي از اين بيماريها مي شوند، لذا اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط مشاغل مختلف با عوامل خطرزاي قلبي – عروقي انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي – تحليلي به صورت مقطعي بر روي ۴۸۷۲ مرد و زن به تعداد مساوي از هر دو جنس بالاي ۱۹ سال طي سالهاي ۸۰-۱۳۷۹ انجام شد که به صورت کاملا تصادفي از خوشه هاي شهر اصفهان انتخاب شده اند. جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز در مورد خصوصيات آنتروپومتريک عوامل خطرزاي قلبي – عروقي براي تمام اين افراد پرسشنامه تکميل شده و آزمايش هاي کلينيکي براي تعيين وضعيت فاکتورهاي مختلف خون انجام شد. مردان بر اساس سر و صداي محل کار، شيفتي بودن يا نبودن کار و زنان از نظر شاغل يا خانه دار بودن تقسيم بندي شدند. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار SPSS و آزمون آماري مجذور کاي و تي دانشجويي مستقل تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که در افراد با مشاغل پر سر و صدا شيوع هيپرتري گليسريدمي و فشارخون بالا ديده شده است (P<0.05)، ولي در ساير عوامل خطرزا تفاوت معني داري مشاهده نشده است. همچنين در افراد با مشاغل شيفتي شيوع هيپرتري گليسريدمي و چاقي ديده شده است (P<0.05)، ولي در ساير عوامل خطرزا تفاوت معني داري وجود نداشت. در زنان خانه دار، اندازه دور کمر (چاقي مرکزي)، تري گليسريد، کلسترول، کلسترول – ليپوپروتئين با دانسيته پايين، قند دو ساعته، پرفشاري خون و فشارخون سيستول و همچنين شيوع چاقي، هيپرتري گليسريدمي، هيپرکلسترولمي، کلسترول – ليپوپروتئين با دانسيته پايين و فشار خون بالا به طور معني داري بالاتر از زنان شاغل مي باشد (P<0.05).
نتيجه گيري: بنابراين با توجه به نتايج اين بررسي مي توان گفت فراواني شيوع هيپرتري گليسريدمي و پرفشاري خون در مشاغل با سر و صداي بالا بيشتر از مشاغل ديگر بود و همچنين شيوع هيپرتري گليسريدمي و چاقي در مشاغل شيفتي بيشتر از مشاغل غير شيفتي مشاهده شد. اکثر عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي – عروقي در زنان خانه دار بالاتر از زنان شاغل بود.

© حقوق سایت محفوظ است