۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله ارتباط بين صفات شخصيتي و نگرشهاي مذهبي در دانشجويان با استعداد درخشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين صفات شخصيتي و نگرشهاي مذهبي در دانشجويان با استعداد درخشان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان آزرده گرايي
مقاله برون گرايي
مقاله باز بودن نسبت به تجربه
مقاله توافق پذيري
مقاله وظيفه شناسي
مقاله نگرش هاي مذهبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشليده كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: چرخ آبي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: دميري حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش: جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي دانشجويان با استعداد درخشان دانشگاه شهيدچمران اهواز در سال تحصيلي ۸۹-۸۸ بودند که از ميان آنها ۲۲۶ نفر به طور تصادفي انتخاب شدند. به منظور جمع آوري داده ها، از دو آزمون عقايد مذهبي کلاک و استارک و آزمون شخصيتي NEO-FFI استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از تحليل همبستگي پيرسون نشان داد که عقايد مذهبي با روان آزرده گرايي رابطه منفي و با برون گرايي، توافق پذيري و وظيفه شناسي رابطه مثبت دارد. همچنين بين عقايد مذهبي و بازبودن نسبت به تجربه رابطه معناداري بدست نيامد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد که وزن ترکيبي پنج بعد بزرگ شخصيتي فقط شش درصد از واريانس عقايد مذهبي را تبيين مي کند.
نتيجه گيري: با توجه به اين که بخش اندکي از واريانس نگرش هاي مذهبي توسط صفات شخصيتي تبيين مي شود، احتمالا بتوان ادعا کرد که جنبه هاي محيطي در مقايسه با عوامل ژنتيکي در ظهور و بروز عقايد مذهبي سهم عمده تري را دارا هستند.

© حقوق سایت محفوظ است