۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارتباط بين سبك مديريت با رضايت شغلي كارشناسان سازمان تربيت بدني شاغل در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۸۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين سبك مديريت با رضايت شغلي كارشناسان سازمان تربيت بدني شاغل در تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك مديريت
مقاله مديريت تحول گرا
مقاله مديريت عمل گرا
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحرالعلوم حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اميرتاش علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خيبري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تندنويس فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش تعيين ارتباط بين سبک مديريت (تحول گرا و عمل گرا) با رضايت شغلي کارشناسان سازمان تربيت بدني شاغل در تهران بود. تا از اين طريق بتوان گامي در جهت شناسايي عوامل اثرگذار در رضايت شغلي برداشت که بر بهره وري سازمان اثر دارد. نتايج توصيف آماري سبک مديريت نشان داد که ميانگين نمره مديريت در سازمان تربيت بدني از ديدگاه کارشناسان ۱۳۹٫۰۹ (از حداکثر نمره ممکن ۲۵۰) و ميانگين نمرات تحول گرايي )۱۱۸٫۰۴ از حداکثر نمره ممکن ۲۰۰) و ميانگين نمرات عمل گرايي ۲۵٫۱۹ (از حداکثر نمره ممکن ۵۰) بود، که نشان مي دهد مديران سازمان تربيت بدني از لحاظ ابعاد تحول گرايي و عمل گرايي در ابتداي راه رشد و تکامل اين سبک هستند. نتايج توصيف آماري داده هاي رضايت شغلي نيز نشان داد که ميانگين رضايت کلي از شغل داراي ميانگين ۱۱۹٫۴ (از حداکثر نمره ممکن ۲۰۵) بود که در شاخص هاي رضايت، بالاترين رضايت از کار با ميانگين ۳۵٫۲۷ (از حداکثر نمره ممکن ۵۰) و پايين ترين رضايت از حقوق و مزايا با ميانگين ۹٫۹۹ (از حداکثر نمره ممکن ۳۰) بود. نتايج آزمون فرضيات تحقيق نشان داد که همبستگي بين رضايت شغلي و سبک مديريت (۰٫۷۵)، با سبک مديريت تحول گرا (۰٫۷۵) و با مدريت عمل گرا (۰٫۷۲) است که در سطح (P=0.001) معني دار است. اين نتيجه مويد زير بناي نظري تحقيق است که سبک مديريت به عنوان يک عامل تسهيل کننده و برانگيزنده به طور مستقيم و غير مستقيم بر رضايت شغلي اثر دارد. بنابراين توصيه مي شود آموزش هاي لازم براي شيوه هاي مديريت تحول گرا و عمل گرا در سازمان به اجرا گذاشته شود. همچنين از رفتارهاي مديريت تحول گرا و سابقه کار به همراه رفتارهاي مديريت تحول گرا مي توان به عنوان بهترين مدل هاي پيشبيني رضايت شغلي بهره گرفت.

© حقوق سایت محفوظ است