۱۳۹۵-۰۲-۰۲

مقاله ارتباط بين ساختار کارآفرينانه و کارآفريني سازماني در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين ساختار کارآفرينانه و کارآفريني سازماني در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار کارآفرينانه
مقاله کارآفريني
مقاله کارآفريني سازماني
مقاله سازمان تربيت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي سالدهي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي سالدهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كوزه چيان هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: احساني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: کارآفريني، شامل فرآيند جستجو و پيگيري فرصت و حداکثرسازي ارزش ناشي از آن است. سازمان هاي امروزي براي افزايش کارآيي و اثربخشي خود، در برابر تغييرات روبه تزايد محيط، نيازمند توجه بيشتر به مقوله کارآفريني هستند. وقتي که مدير ارشد به مفهوم کارآفريني در درون سازمان متعهد شد، گام بعدي تعيين ساختار مناسب کارآفريني است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي ساختار سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران با رويکردي کارآفرينانه و تبيين ارتباط آن با کارآفريني اين سازمان بود.
روش شناسي: جامعه آماري پژوهش، کليه کارشناسان ستادي سازمان تربيت بدني هستند که ۱۹۴ نفر آن ها بر اساس نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديدند. براي گردآوري اطلاعات از دو پرسشنامه ساختار کارآفرينانه و کارآفريني سازماني استفاده شد. براي تعيين وضعيت ساختار کارآفرينانه و مولفه هاي آن و کارآفريني سازماني از آزمون ميانگين يک جامعه و براي تبيين ارتباط بين متغيرهاي پژوهش از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
يافته ها: يافته ها نشان داد بين ساختار کارآفرينانه و تمامي ابعاد آن با کارآفريني سازماني رابطه معني دار و مستقيم وجود دارد. همچنين ميانگين کارآفريني سازماني و ساختار کارآفرينانه و تمامي مولفه هاي آن به شکل معني داري از حد متوسط پايين تر است.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش، طراحي ساختار کارآفرينانه در سازمان تربيت بدني مي تواند در بهبود وضعيت کارآفريني اين سازمان موثر باشد.

© حقوق سایت محفوظ است