۱۳۹۵-۰۵-۱۲

مقاله ارتباط الگوهاي غذايي مادر در دوره بارداري و شاخص هاي تن سنجي هنگام تولد نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حيات از صفحه ۳ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط الگوهاي غذايي مادر در دوره بارداري و شاخص هاي تن سنجي هنگام تولد نوزاد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي غذايي
مقاله بارداري
مقاله شاخص هاي تن سنجي
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدشاهي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرزاده مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اطلاعات موجود در زمينه ارتباط الگوي غذايي مادر و شاخص هاي تن سنجي نوزاد بسيار محدود مي باشد. بنابراين مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط الگوهاي غذايي مادر در بارداري و شاخص هاي تن سنجي هنگام تولد نوزاد انجام يافته است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، ۹۴ زن باردار (هفته ۴۰ – ۳۷) مراجعه کننده به بيمارستان رازي اهواز در پاييز و زمستان سال ۱۳۹۰ به روش آسان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات تن سنجي با استفاده از پرسشنامه فردي و اطلاعات غذايي با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک جمع آوري شد. جهت شناسايي الگوهاي غذايي از تحليل عاملي استفاده شد. تحليل آماري در نرم افزار SPSS انجام يافت.
يافته ها: در اين تحقيق، ۳ الگوي غذايي غالب شناسايي شد: الگوي غذايي «سالم»، «سنتي» و «غربي». ارتباط الگوهاي غذايي و شاخص هاي تن سنجي هنگام تولد نوزاد پس از تعديل متغيرهاي مخدوشگر (سن، فعاليت، انرژي دريافتي، ميزان وزن گيري در طي بارداري و جنس نوزاد) در ۳ مدل ارايه گرديد. الگوي غذايي سالم ارتباط مثبت معناداري با قد، دور سر و وزن تولد نوزاد در هر ۳ مدل داشت (p<0.05). الگوي غذايي غربي در مدل ۱ و ۲ ارتباط منفي معناداري با دور سر نوزاد و در مدل ۱ با وزن تولد داشت (p<0.05). الگوي غذايي سنتي و شاخص هاي تن سنجي هنگام تولد نوزاد در هيچ يک از مدل ها ارتباط معناداري نشان نداد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر وجود ارتباط معنادار بين الگوهاي غذايي مادر و شاخص هاي تن سنجي هنگام تولد نوزاد را نشان داد. براي تاييد اين يافته، انجام مطالعات آينده نگر پيشنهاد مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است