۱۳۹۵-۰۳-۲۳

مقاله ارایه يک روش جديد و موثر به منظور بهبود کيفيت تصاوير SAR بر مبناي استخراج وابستگي هاي بين مقياسي در حوزه موجک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارایه يک روش جديد و موثر به منظور بهبود کيفيت تصاوير SAR بر مبناي استخراج وابستگي هاي بين مقياسي در حوزه موجک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوفه اسپکل
مقاله تصاوير SAR
مقاله تبديل موجک مختلط دو شاخه
مقاله تخمينگر دومتغيره بيز
مقاله توزيع دو متغيره همسانگرد پايدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي مقدم حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود کاربرد موثر تصاوير SAR در استخراج خطواره ها و گسل ها، تهيه مدل رقومي زمين و تعيين جابه جايي ها و تغيير شکل زمين در اثر زلزله، اين تصاوير به دليل وجود نوفه اي ضرب شونده به نام اسپکل (Speckle noise) از کيفيت راديومتريک پاييني برخوردار هستند. بنابراين بهبود کيفيت اين تصاوير به منظور استفاده بهينه از آنها در کاربردهاي سنجش از دور، از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله يک روش جديد و موثر به منظور بهبود کيفيت تصاوير SAR ارایه شده است. در اين روش، ابتدا تصوير لگاريتمي SAR توسط تبديل موجک (Wavelet) مختلط دو شاخه تجزيه مي شود. آنگاه به منظور استخراج صحيح وابستگي هاي بين مقياسي، مولفه سيگنال ضرايب موجک در مقياس هاي مجاور به صورت موثري توسط توزيع دو بعدي همسانگرد (Isotropic)پايدار مدل مي شود، در حالي که مولفه نوفه توسط يک توزيع گوسي دو بعدي همسانگرد تقريب زده خواهد شد. سپس يک تخمينگر دو متغيره بيز (Bivariate Bayesian estimator) براي جداسازي بهينه سيگنال از نوفه در فضاي موجک طراحي مي شود. مقايسه هاي کيفي و کمي روش پيشنهادي با چندين روش جديد کاهش نوفه اسپکل درتصاوير SAR، نشان از عملکرد بهينه اين الگوريتم دارد.

© حقوق سایت محفوظ است