۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اجزا عملكرد سويا (Glycine max (L.)Merr.) بعد از انتخاب بر اساس عملكرد دانه ساقه اصلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: اجزا عملكرد سويا (Glycine max (L.)Merr.) بعد از انتخاب بر اساس عملكرد دانه ساقه اصلي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سويا
مقاله عملكرد
مقاله اجزا عملكرد
مقاله تاريخ كاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهسواري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال ۱۳۷۵ بررسي سهم پارامتري رشد در ميزان عملکرد دانه، تعيين مشخصات فرم دلخواه و مناسب ترين زمان کاشت ارقام سويا در مزرعه مرکز خدمات قهدريجان اصفهان انجام شد. براي اين منظور پنج رقم سويا همگي با رشد نامحدود به نام هاي ويليامز، وودورث و زان متعلق به گروه III رسيدگي و هاک و بلاک هاک متعلق به گروه II رسيدگي که در آزمايش هاي قبلي بر اساس عملکرد دانه ساقه اصلي انتخاب شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. ارقام ذکر شده در چهار تاريخ کاشت (ششم، شانزدهم و بيست و ششم ارديبهشت و ششم خرداد) به صورت مربع لاتين با توزيع کرت هاي خرد شده مقايسه گرديدند. تاريخ هاي کاشت به عنوان کرت هاي اصلي و ارقام به عنوان کرت هاي فرعي به صورت تصادفي توزيع شدند. ضرايب همبستگي بين صفات و معادله رگرسيون چند متغيره خطي مرحله اي بين ميانگين عملکرد بوته و صفات ديگر مقايسه گرديدند. تعداد دانه در ساقه هاي فرعي بالاترين همبستگي را با عملکرد بوته داشت و همچنين بيشترين تغييرات عملکرد دانه را در معادله رگرسيون توضيح داد. تجزيه عليت بر اساس متغيرهاي وارد شده در مرحله نهائي معادله رگرسيون مرحله اي شامل تعداد دانه در ساقه هاي فرعي، تعداد گره در ساقه اصلي، تعداد غلاف در هرگره ساقه اصلي، وزن هزاردانه، تعداد ساقه فرعي در بوته، متوسط طول ساقه فرعي و تعداد غلاف در هر گره ساقه فرعي انجام شد. بر اساس نتايج حاصله تعداد دانه در ساقه هاي فرعي، بالاترين اثر مستقيم را بر عملکرد بوته داشت و اثرات غيرمستقيم تعداد ساقه هاي فرعي در بوته، طول ساقه فرعي و تعداد غلاف در هر گره ساقه فرعي از طريق تعداد دانه در ساقه هاي فرعي مثبت و بالا بودند. بنابراين به نژادي ارقام ياد شده را مي توان بر اساس تلاقي اين ارقام با ارقامي که داراي تعداد دانه در ساقه هاي فرعي زيادي هستند برنامه ريزي کرد. بدين منظور وجود تعداد زيادي ساقه فرعي و تعداد غلاف در هر گره ساقه فرعي ضروري به نظر مي رسد.

© حقوق سایت محفوظ است