۱۳۹۵-۰۱-۲۹

مقاله اثر ۱۲ هفته تمرين اينتروال کم حجم با شدت زياد و تمرين تداومي سنتي بر سطوح آديپونکتين و نيمرخ ليپيدي مردان جوان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۱۵۰ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: اثر ۱۲ هفته تمرين اينتروال کم حجم با شدت زياد و تمرين تداومي سنتي بر سطوح آديپونکتين و نيمرخ ليپيدي مردان جوان چاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين اينتروال کم حجم با شدت زياد
مقاله تمرين تداومي سنتي
مقاله آديپونکتين
مقاله نيمرخ ليپيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملكي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سماواتي شريف محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيکبخت نصرابادي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به تازگي بررسي اثر روش هاي تمريني گوناگون، به ويژه تمرين اينتروال با شدت زياد، بر عوامل خطرزاي ناشي از چاقي گسترش چشمگيري يافته است. هدف اين پژوهش بررسي اثر ۱۲ هفته تمرين اينتروال کم حجم با شدت بالا HIIT) کم حجم) و تمرين تداومي سنتي بر سطوح آديپونکتين و نيمرخ ليپيدي مردان جوان چاق بود.
مواد و روش ها: آزمودني هاي اين پژوهش را ۳۴ مرد جوان چاق (سن: ۳٫۶±۲۲٫۴ سال، شاخص توده بدن: ۲٫۴±۳۲٫۹۸) تشکيل مي دادند که به صورت تصادفي به ۳ گروه HIIT کم حجم (n=11)، تمرين تداومي سنتي (n=11) و کنترل (n=12) تقسيم شدند. گروه هاي تمريني ۳ جلسه در هفته و به مدت ۱۲ هفته به تمرين پرداختند و گروه کنترل تنها فعاليت هاي روزمره خود را انجام مي داد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري تحليل واريانس يکراهه و t همبسته استفاده شد.
يافته هاي پژوهش: نتايج نشان داد که در گروه هاي تمريني نيمرخ ليپيدي و سطوح استراحتي آديپونکتين به گونه معناداري نسبت به پيش آزمون بهبود يافته بود (P<0.05). سطوح استراحتي آديپونکتين پس از مداخله در گروه HIIT کم حجم نسبت به گروه کنترل به صورت معناداري بالاتر بود، (P<0.05) اما بين دو گروه تمريني تفاوتي يافت نشد.(P<0.05)
بحث و نتيجه گيري: با توجه به تفاوت چشـمگير حجم هاي تمـرين HIIT کم حجم و تداومي سنتي به نظر مي رسد که تمرين HIIT کم حجم به لحاظ زماني و هم چنين کاهش برخي از عوامل خطرزاي ناشي از چاقي با تمرين تداومي سنتي قابل مقايسه باشد.

© حقوق سایت محفوظ است